Groen Arnhem 

GroenLinks wil Arnhem radicaal vergroenen. Dat doen we onder andere door wijkgroenagenda’s, waarmee Arnhemmers hun buurt groener kunnen maken. We voegen meer groen toe in de stad en we halen asfalt en tegels weg. We investeren in duurzame energie en we zetten in op schoner verkeer. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte.

Eerlijk Arnhem 

Wat GroenLinks betreft is energierechtvaardigheid de enige manier om de energietransitie en de huidige problemen met onbetaalbare rekeningen te bestrijden. Het is daarom goed dat onlangs bekend werd dat er nog eens € 2,9 miljoen gaat naar de aanpak van energiearmoede, zodat er nog meer mensen geholpen kunnen worden. Maatregelen tegen armoede gaan samen met maatregelen om huizen duurzamer te maken en wijken te vergroenen.

Want Arnhem is helaas ook een stad van verschillen. Te vaak bepaalt de wijk waar je opgroeit de kansen die je hebt. Met de langjarige Arnhem-Oost aanpak pakken we op alle fronten de tweedeling in de stad aan. Waarbij bestaanszekerheid, vergroening en verduurzaming hand in hand gaan. En ls Arnhemmers financiële steun nodig hebben van de overheid zorgen we dat dit makkelijk toegankelijk is. We geven hen ruimte en vertrouwen. De afgelopen maanden zien we steeds weer nieuwe acties van de raad en het college om dit in de praktijk te brengen. Zoals via het voorstel voor de bijverdienpremie, het vergroten van het giftbedrag of het versoepelen van de bijstandsregels voor jongeren door de zoekperiode Participatiewet niet meer toe te passen.

Wonen moet weer betaalbaar worden voor iedereen. We bouwen daarom meer woningen, we pakken huisjesmelkers aan en het wordt moeilijker om een woning te kopen als belegging. Huizen zijn om in te wonen en niet om rijk van te worden. En bij dat bouwen kijken we nadrukkelijk naar hoe de stad van de toekomst eruit moet zien: groen en leefbaar.

Samen Arnhem 

En GroenLinks wil een stad waar je kan zijn wie je bent. Waar geen plek is voor uitsluiting, racisme en discriminatie. We investeren in een vrijer Arnhem en zijn we antiracistisch.

Arnhem is een stad van kunst en cultuur. Daarom is het belangrijk dat kunstenaars en creatieve ondernemers genoeg werkruimten hebben. Uit de perspectiefnota blijkt dat er een substantieel tekort dreigt aan ateliers, werk- en oefenruimtes voor de Arnhemse creatieve en culturele sector. Wij vinden dat de huisvesting van de culturele en creatieve sector ruimte moet krijgen in de begroting. Daarom heeft GroenLinks samen met D66 en het CDA een motie ingediend om prioriteit te geven aan het realiseren van culturele en creatieve huisvesting waarbij ingezet wordt op goed en duurzaam beheer en de rol van corporaties te onderzoeken. Daarnaast willen we kijken of € 500.000 extra middelen voor culturele programmering structureel gemaakt kunnen worden in de nieuwe begroting.

Voorzitter. Samen veranderen we Arnhem. En daar moeten we wat GroenLinks betreft mee doorgaan in 2024. Met de plannen van de perspectiefnota gaan we daarmee door. Helaas maakt het Rijk het gemeenten enorm lastig om hun taken uit te voeren en geld te hebben wat nodig is om de samenleving eerlijker en groener te maken. Gelukkig staan we er in Arnhem financieel relatief goed voor. En kunnen we blijven investeren in die eerlijke en groene stad.