Het gaat om een co-financiering waarvoor Arnhem zelf 3,8 miljoen uit het Klimaatfonds en 1 miljoen uit het Klimaatadaptatiefonds investeert. De subsidie is bedoeld voor 4 soorten projecten:

1.          Verduurzaming, aanpak schimmelvorming en achterstallig onderhoud van 1.750 particuliere koopwoningen met een WOZ-waarde t/m € 355.000,- die matig tot slecht geïsoleerd zijn. Dit levert een co-financiering 2e tranche Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost een gezondere leefomgeving op met een betaalbare energienota. Hierbij komen we achter-de-voordeur en pakken direct sociale en zorgvraagstukken op, zoals taalproblemen, participatie en financiën.

2.          Transformatie naar woningen waardoor bewoners geen overlast meer ervaren van de vorige functie van het gebouw, waardoor de (mentale) gezondheid en de leefbaarheid van de bewoners verbetert.

3.          Projecten waarbij de openbare ruimte fysiek wordt aangepakt waarbij naast klimaatbestendigheid ook gezorgd wordt voor toename van de sociale cohesie en daarmee verbetering van de leefbaarheid en veiligheid.

4.          Projecten rond leefbare en veilige collectieve, maatschappelijke voorzieningen (buitenschools) die sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en het verenigingsleven versterken.

 Fractievoorzitter Mark Coenders: “Dit is helemaal waar GroenLinks voor staat. Groen en sociaal beleid gaan hand in hand. Huizen verduurzamen voor degenen die het zelf niet kunnen betalen en investeren in de wijken waar hulp het hardst nodig is. Hiermee zorgen we voor meer kansengelijkheid en maken we Arnhem duurzamer.”

GroenLinks is blij dat dit het voorstel, om 4,8 miljoen uit eigen middelen te investeren, breed gesteund wordt en als hamerstuk is aangenomen door de Arnhemse gemeenteraad.