Vorig jaar tekenden de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de regio, de provincie Gelderland en het Rijk de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen, een samenwerkingsagenda voor de regionale woningbouwopgave. Met de woondeal geven we prioriteit aan acties en initiatieven die niet alleen woningbouw mogelijk maken, maar die ook verbonden zijn met de sociale opgaven in onze wijken, die de leefomgeving verbeteren, die bijdragen aan lokale werkgelegenheid en de economische kracht van onze stad versterken. De Arnhem Oost-aanpak volgt hieruit. Met de Arnhem Oost-aanpak werken we aan de leefbaarheid in 5 kwetsbare wijken in Arnhem: Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek. Met het plan 'Een doorbraak voor Arnhem Oost' stemde de gemeenteraad in met een langjarig integraal stadsvernieuwingsprogramma. Doelen zijn onder meer het tegengaan van armoede, meer werk, betere kansen in het onderwijs en kwalitatief goede woningen en een groene, veilige openbare ruimte. Uit de aanpak volgen de komende jaren veel plannen.

GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Het tegengaan van deze tweedeling in Arnhem is een van de grootste opgaven van de komende jaren. De afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in betere armoedebestrijding, we werken aan nog betere zorg. Met de Arnhem Oost-aanpak zetten we een volgende brede stap. GroenLinks is blij met deze langjarige opdracht om de kloof in de samenleving te dichten. We moeten de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in de kwetsbaarste wijken herstellen."

Volkshuisvestigingsfonds: Arnhem krijgt beste beoordeling en grote bijdrage

De raad stemde ook in met de Arnhemse aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Dit is een van de eerste plannen van de Arnhem Oost-aanpak. Ruim 1.750 particuliere woningen in Arnhem Oost die kampen met lage energielabels, tocht, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud, kunnen worden aangepakt en opgeknapt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt daar vanuit het Volkshuisvestingsfonds 25 miljoen euro voor beschikbaar. Samen met geld van de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en een kleine eigen bijdrage van Arnhemmers zelf loopt het bedrag dat wordt geïnvesteerd op tot 47 miljoen euro.

Het Volkshuisvestingsfonds kwam er op initiatief van GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer. GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp: "Het zijn deze middelen van het ministerie die ons helpen een grote noodzakelijke stap te maken in de aanpak die wij de komende decennia in Arnhem-Oost inzetten. Met het renoveren van de woningen wordt het woonklimaat gezonder en het wooncomfort beter. Het maakt een einde aan schimmelwoningen, vermindert woonlasten en maakt woningen duurzamer en toekomstbestendiger en zorgt voor een grote vermindering van de CO2-uitstoot."

Veel steden deden een aanvraag en krijgen een bijdrage. De aanvraag van Arnhem werd als beste beoordeeld. GroenLinks-wethouder Ronald Paping: "Paping: 'We zitten al midden in de Arnhem-Oost-Aanpak. Een jaar geleden sloten we al de Woondeal, samen met de gemeente Nijmegen, het Rijk en de provincie Gelderland. Toen zijn we meteen begonnen met het verder invullen en vormgeven van de Arnhem-Oost-Aanpak. Zoals nu het aanpakken van particuliere huizen met de laagste energielabels."

Aanvullende voorstellen GroenLinks

De Arnhem Oost-aanpak vraagt iets van de hele stad. Ook van andere wijken. Wij willen als GroenLinks graag inzichtelijk krijgen welke instrumenten we als gemeente hebben, om buiten Arnhem Oost verandering mogelijk te maken zodat we meer diverse wijken krijgen (in Arnhem Oost) wat betreft woningaanbod, maar ook wat betreft bijvoorbeeld zorgvoorzieningen. En we willen natuurlijk weten hoe we deze instrumenten het beste kunnen inzetten. Hiervoor dienden we een motie in. Het moet namelijk niet zo zijn dat mensen met weinig geld de wijk uitgejaagd worden. We willen gentrificatie tegengaan. Het voorstel om van verlengde schooldagen een prioriteit te maken, dienden we met D66 mede in. Deze moties haalden allebei een meerderheid.