Aanvullende voorstellen GroenLinks

De Perspectiefnota is de voorbereiding op de begroting. Naast de goede plannen in de Perspectiefnota, diende GroenLinks nog een aantal voorstellen voor verbetering in.

GroenLinks diende twee moties in om de luchtkwaliteit in Arnhem nog verder te verbeteren. Allereerst willen we dat op Arnhemse wegen 30 kilometer per uur de norm wordt. Alleen beargumenteerd kan daar vanaf geweken worden, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor hulpdiensten. Met deze maatregel verbeteren we niet alleen de doorstroming in de stad, maar dragen we ook bij aan schonere lucht en minder geluidshinder. Deze motie haalde een meerderheid. Daarnaast willen we de subsidieregeling voor het inruilen van vervuilende brommers en scooters nieuw leven inblazen. Oudere brommers en scooters dragen in de directe omgeving en daarbuiten flink bij aan de slechte lucht in de stad. Door mensen subsidie te geven om deze vervuilende scooters in te ruilen, maken we het bijdragen aan een duurzame stad bereikbaarder voor iedereen. Onze motie hiervoor haalde een meerderheid.

GroenLinks vindt het belangrijk dat we budget blijven houden voor transformatie en innovatie in de zorg. Daarvoor dienden we dan ook een motie in. We dienden ook een amendement mede in op alle vormen van racisme te bestrijden. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor racisme richting mensen met een Aziatische migratieachtergrond. Deze voorstellen haalden het ook.

Arnhem Oost

Het tegengaan van de tweedeling in Arnhem is een van de grootste opgaven van de komende jaren. De afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in betere armoedebestrijding, we werken aan nog betere zorg. En met de Arnhem Oost-aanpak zetten we een volgende brede stap. GroenLinks is blij met de oproep van burgemeester Marcouch aan onder andere het Rijk om de kloof in de samenleving te dichten. We moeten de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in de kwetsbaarste wijken herstellen.

De miljoenen die nu gereserveerd worden voor de Arnhem Oost-aanpak zijn een goede eerste stap. Maar het gaat om meer dan dat geld alleen. We moeten onze wijken klaarmaken voor de toekomst. Zodat het diverse wijken worden. Groene wijken, die bijdragen aan de gezondheid en hittestress tegengaan. En kansrijke wijken, met goed onderwijs en goede zorg en armoedeondersteuning als het even minder gaat. Om in de toekomst nieuwe kwetsbare wijken te voorkomen dienden we in november een motie in met D66 en PvdA. Aan de uitvoering wordt al flink gewerkt, en het is goed te zien dat hier ook budget voor vrijgemaakt is.

Klimaatverandering

Een andere grote opgave die voor GroenLinks hier sterk mee samenhangt is de bestrijding van de klimaatverandering. Keer op keer zie je dat juist de mensen met weinig geld de dupe worden van de hebzucht van milieuvervuilende ondernemingen. Met onder andere de Arnhemse plannen voor Klimaatadaptatie en New Energy Made in Arnhem zijn we hard op weg om onze duurzame ambities te halen. Met de Perspectiefnota doen we er nog een schepje bovenop. Er komt geld voor bossen en parken, extra bomen en voor verduurzaming van de eigen gebouwen. En we werken aan het beter meenemen van Arnhemmers bij de veranderingen door in te zetten op participatieprocessen bij de energietransitie.

Overige plannen

Voorzitter. GroenLinks ziet veel goede en belangrijke plannen in deze perspectiefnota. Zoals de aandacht en het budget voor suïcidepreventie. Of de pilot Shelter City waarin we mensenrechtenverdedigers die in nood zitten tijdelijk een veilige plek bieden. Daarnaast zijn er een heel aantal aanvullende voorstellen gedaan die we als raad vorige week uitgebreid bespraken.

De groene en sociale verandering die deze periode ingezet is, is voor GroenLinks nog lang niet klaar. De komende jaren moeten we blijven werken aan het tegengaan van de tweedeling, het tegengaan van klimaatverandering en het gezonder maken van onze stad. We gaan door met de verandering.