Uit de perspectiefnota blijkt dat er een substantieel tekort dreigt aan ateliers, werk- en oefenruimtes voor de Arnhemse creatieve en culturele sector. Voldoende huisvesting is erg belangrijk zodat we de creatieve sector in Arnhem kunnen behouden. Van Slak ateliers weten we dat opdrachten, voorstellingen en evenementen worden uit- of afgesteld, vanwege een gebrek aan ruimte. Wij vinden dat de huisvesting van de culturele en creatieve sector ruimte moet krijgen in de begroting. Daarom heeft GroenLinks samen met D66 en het CDA een motie ingediend om prioriteit te geven aan het realiseren van culturele en creatieve huisvesting. Hierbij moet worden ingezet op duurzaam beheer en bij voorkeur definitieve locaties. Wij zien graag dat de woning coöperaties hierbij betrokken worden.

In de begroting 2023 is vier keer € 500.000 vrijgemaakt voor culturele programmering. Wij willen graag dat dit structureel gemaakt wordt in de nieuwe begroting.

Wij zijn blij dat dit voorstel is aangenomen door de raad en we zo kunnen zorgen voor meer ruimte voor de creatieve sector in Arnhem.