In juni 2022 besloot de gemeenteraad het voorkeursrecht te plaatsen op de buurt Schaapsdrift en omstreken. Bij dat besluit diende GroenLinks mede een motie in om in de uitwerking van de planvarianten het belang van het behoud van bestaande woningbouw zwaar mee te wegen. Begin dit jaar presenteerde het college van burgemeester en wethouders de startnotitie voor de ontwikkeling van de buurt. Daarbij hebben GroenLinks, VVD, CDA, Arnhem Centraal, ChristenUnie, Volt, PvdA Partij voor de Dieren en BurgerBelang een amendement ingediend om kaders mee te geven.  

GroenLinks wil dat we de komende maanden kunnen werken aan een toekomstbestendige wijk voor huidige en toekomstige bewoners van Schaapsdrift en omstreken. Dit op basis van een amendement wat GroenLinks, VVD, CDA, Arnhem Centraal, ChristenUnie, Volt, PvdA, Partij voor de Dieren en BurgerBelang indienden. Met dat amendement gaven we het college mee bestaande bouw als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het plangebied te nemen, en zijn terughoudend met sloop van woningen. Er kan alleen sprake zijn van sloop en/of onteigening als dit een zeer groot belang dient. Deze afweging dient stevig onderbouwd te worden.

Na de vaststelling van deze kaders hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met bewoners en een stedenbouwkundige. Op basis van die gesprekken is er een schets gemaakt voor de toekomst van de buurt, die ertoe leidt dat voor een deel van de buurt de Wvg afgehaald kan worden. Naar verwachting zal het college daar binnenkort over besluiten. Dit biedt voor een deel van de buurt nog geen helderheid. De stedenbouwkundige geeft aan dat hier nog meer onderzoek nodig is. Dit wordt betrokken in de gebiedsvisie, die de gemeenteraad naar de verwachting in november ontvangt. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Helaas blijft er voor een deel van de buurt nog onzekerheid. We waarderen de betrokkenheid van de buurt bij de planontwikkeling enorm, hoe ingewikkeld dit voor hen ook moet zijn. We vertrouwen erop dat er een plan voor Schaapsdrift en omstreken komt die bijdraagt aan een toekomstbestendige wijk voor huidige en toekomstige bewoners.