Op donderdag 4 maart beëindigden GroenLinks, VVD en PvdA de coalitiesamenwerking met D66. Op 9 maart maakten GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal bekend dat ze wilden onderhandelen over coalitiesamenwerking. Deze week zijn die gesprekken succesvol afgerond. Dat is snel: binnen ongeveer 2,5 week. Dat kon omdat we er allemaal van doordrongen waren hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk tot stabiele samenwerking te komen in een meerderheidscoalitie. En dit kon met dit tempo omdat de gesprekken in goede en constructieve sfeer plaatsvonden, met het belang van de stad voor ogen. Zoals deze vier partijen de afgelopen jaren steeds hebben samengewerkt, ongeacht of ze in de oppositie of coalitie zaten.

“ We zijn blij dat we samen deze afspraken hebben kunnen maken. De coalitieafspraken en de samenwerking geven vertrouwen voor een stabiele coalitie in het restant van deze raadsperiode. ”

Mark Coenders

Coalitieafspraken over burgerparticipatie en bewonersondersteuning

De basis voor de coalitieafspraken is het coalitieakkoord wat in het voorjaar van 2018 gesloten is, inclusief aanvullende afspraken van het najaar 2019. Op twee punten wijken we af van dit coalitieakkoord, daar kom ik later op terug. Voor het overige onderschrijven alle vier de partijen, dus inclusief Arnhem Centraal, dit akkoord.

Daarnaast maakten de partijen aanvullende coalitieafspraken. Het grootste deel van deze afspraken gaan over burgerparticipatie en bewonersondersteuning. De betrokkenheid van Arnhemmers bij de gemeente vinden de partijen belangrijk; de gemeente is er voor de inwoners. Daarom gaat er bijvoorbeeld meer bekendheid gegeven worden aan activiteiten die de gemeente organiseert. Er komt een digitaal wijkpanel om mensen beter de kans te bieden mee te praten en mee te denken over onderwerpen die hen raken.

Alle partijen onderschrijven het belang van bewonersondersteuning. In 2017 is daar een taakstelling van € 1 miljoen voor vastgesteld. In de praktijk blijft de vraag naar bewonersondersteuning vanuit de wijken groot. Dit blijft daarom de komende jaren mogelijk. Daarnaast gaat de succesvolle subsidieregeling Burgerkracht door.

De gemeenteraad neemt besluiten die inwoners raken. Dit vraagt om een goede verbinding tussen de lokale politiek en de inwoners. Daarom komt er onder andere een wekelijkse digitale nieuwsbrief vanuit de gemeenteraad met laagdrempelige en begrijpelijke informatie over de gemeenteraad. Daarin komt in ieder geval een vooruitblik op de komende raadsagenda en een terugblik op de vorige raadsvergadering. En de partijen willen een maandelijkse politieke markt. Daar kunnen inwoners in gesprek met raadsleden en collegeleden.

Tijdens de twee afgelopen referenda was er vaak onduidelijkheid over de vraagstelling en over de informatie vanuit de gemeente. Op deze twee punten wordt de referendumverordening verbeterd. Daarmee wijken de partijen af van het oorspronkelijke coalitieakkoord.

Overige afspraken

Naast afspraken over burgerparticipatie en bewonersondersteuning zijn er een aantal andere afspraken gemaakt. Meer ontmoeting in Arnhem Zuid wordt mogelijk. Het evenementenbeleid wordt geëvalueerd in 2021. Daarbij wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan diversiteit, laagdrempeligheid en betaalbaarheid.

En er komt per 2022 een milieukar. Inwoners kunnen één keer per maand klein grofvuil inleveren op een centraal punt in de wijk. Dit om meer service te bieden en hergebruik mogelijk te maken.

Lauwersgrachtalliantie

In het coalitieakkoord van 2018 zijn afspraken gemaakt over investeringen voor huisvesting van het Stadstheater, Oostpool en Introdans. Als gevolg hiervan zijn onlangs kaders vastgesteld voor een nieuw gebouw. Dit voorstel is beter bekend onder de naam Lauwersgrachtalliantie. De basis hiervoor staat in het oorspronkelijke coalitieakkoord staat. Achter deze afspraak blijven GroenLinks, VVD en PvdA staan. De partijen hebben afgesproken dat Arnhem Centraal de mogelijkheid houdt tegen voorstellen hierover te stemmen.

Gezien die afspraak is het niet logisch dat een door Arnhem Centraal aangedragen wethouder dit project op zich neemt. Gezien haar expertise en ervaring is het ’t meest passend dat wethouder Cathelijne Bouwkamp daarom de portefeuille cultuur (inclusief Lauwersgrachtalliantie) overneemt. Om een goede verdeling van portefeuillezwaarte te houden verschuift de portefeuille openbare ruimte (inclusief afval) naar beoogd wethouder namens Arnhem Centraal. De portefeuille burgerparticipatie neemt de beoogd wethouder over van wethouder Martien Louwers. Verder blijven de portefeuilles op hoofdlijnen gelijk.

Financiën

De keuzes hebben financiële gevolgen. Daarvoor is budget nodig. De afspraken worden betaald door onder andere te besparen op extra ambtelijke inzet van bestuursadviseurs. Daarnaast wordt het restant van de subsidieregeling Burgerkracht gebruikt. Tenslotte gebruiken de partijen middelen uit de Algemene Reserve. Het resultaat van het jaar 2020 is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het voldoende is om deze uitname te compenseren.

Voorbehoud

Er is een voorbehoud bij de afspraken. In lijn met haar statuten legt Arnhem Centraal de coalitieafspraken en beoogd wethouder voor aan haar leden. Ook GroenLinks zal hun leden informeren en raadplegen. Daarnaast willen de partijen deze afspraken, net als de voordracht van de beoogd wethouder, agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 31 maart.

Beoogd wethouder

Beoogd wethouder namens Arnhem Centraal is Bob Roelofs. Bob Roelofs (1956) is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij is historicus en schrijft vooral graag over zijn stad. Was docent geschiedenis, wijkplatformvoorzitter, raadslid en griffier van Provinciale Staten van Gelderland. Bob Roelofs bekleedde talloze bestuursfuncties, zoals voorzitter van Stichting Binnenstad Arnhem tot bestuurslid van het Posttheater. Om namens Arnhem Centraal wethouder te  mogen worden van zijn eigen stad vindt Bob eervol en een prachtige uitdaging.

Mark Coenders: “We zijn blij dat we samen deze afspraken hebben kunnen maken. De coalitieafspraken en de samenwerking geven vertrouwen voor een stabiele coalitie in het restant van deze raadsperiode. We kijken allemaal uit naar de samenwerking, niet alleen tussen GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal, maar met de gehele gemeenteraad, het college, de organisatie en bovenal: met de stad.”