Bouwen in het groen - Het vervolg

Op initiatief van de GroenLinks fractie en op verzoek van meerdere raadsleden werd afgelopen maandag het vervolgdebat over bouwen in het Arnhemse groen gevoerd. Na twee weken meivakantie is het te hopen dat de verantwoordelijk wethouder Ritsema (SP) zich heeft verdiept in de zorgen van de Arnhemse inwoners.

Het werd een avond vol discussies over de zogenoemde "Verkenning wervende woonmilieus”, het plan van het College van B&W om woningen voor superrijken neer te zetten in de groene gebieden aan de noordkant van Arnhem. De maar liefst veertien bezorgde bewoners, die bij de afgelopen raadsvergaderingen gesproken hadden, leken geen invloed te hebben op het standpunt van de wethouder. De sociale en groene fracties zagen daarop geen andere mogelijkheid dan ingrijpen, wat resulteerde in een aantal moties aan weerszijden van de gemeenteraad. In totaal werden er tijdens de raadsvergadering vier moties ingediend, de ene gelukkiger geformuleerd dan de ander, en de uitkomsten waren verrassend. Zo ontstond er een merkwaardige situatie toen het College van B&W bij de motie ingediend door de SP niet wist of die uitvoerbaar was of niet, met andere woorden, wat ze er mee aanmoesten. Nadat er meerdere keren geschorst moest worden voor verduidelijking, is de motie, de ging over een minimum aan sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten, uiteindelijk van tafel gehaald. Het meest pikante van de avond was de stemronde aan het eind van het debat. Ondanks twijfels stemde de SP tegen de oproep van GroenLinks, PvdD, PvdA en Arnhem Centraal om te stoppen met de plannen om te bouwen in het groen. Daarentegen stemde de volledige SP fractie voor de motie (van CDA, VVD, D66 en CU) om de verkenning om te bouwen op meerdere groene locaties door te laten gaan. Het was een avond waarop een aantal fracties hun ware kleur lieten zien, namelijk door wel te zeggen dat het groene karakter van de stad belangrijk is, maar niet tegen bouwen in dit waardevolle groen zijn. Gelukkig waren de fracties het unaniem over één ding eens; namelijk dat de mogelijkheid tot inspraak van de bewoners bij dit soort bouwbeleidsplannen vooropstaat. Hiermee moet voorkomen worden dat onverwachts de schop de grond in gaat. De GroenLinks fractie blijft erbij, met de woorden van vele Arnhemmers: Bouwen in het Groen, niet doen!