Met deze agenda willen de aangesloten 18 gemeenten in de regio zich inzetten voor de vijf integrale opgaven zoals bijvoorbeeld een betere verbinding tussen de gemeenten, een circulaire bouw en infrastructuur, versnelling van de woningbouw en een betere culturele infrastructuur tussen de gemeenten. Ook hebben we moeten besluiten over het Regionaal Programma Werklocaties Arnhem-Nijmegen (RPW). Met het RPW als onderdeel van de opgave ‘productieve regio’, is er een pakket aan maatregelen afgesproken voor het regionale bedrijventerreinenbeleid tot en met 2024, waar helaas ook de ‘verdozing’ van het landschap onder valt. De Stuurgroep Versterking Regionale samenwerking regio Arnhem- Nijmegen wil in 2022 de gevolgen van de integrale opgaven oftewel de economische groei en welvaart meten. Omdat groei niet eindig is en soms niet goed of volledig wordt gemonitord, zijn wij met andere GroenLinks collega’s uit de regio van mening dat er een bredere monitoring toegepast zou moeten. Onze motie daartoe werd aangenomen.

GroenLinks-raadslid Tülay Gemici: “ Door te schakelen met verschillende GroenLinks-collega’s uit de regio om meer slagkracht in de regionale agenda te krijgen hebben we gelijk(waardige) moties ingediend. Met de 'Monitor Brede Welvaart' wat ontwikkeld is door het Centraal Bureau van de statistiek (CBS) als aanvulling op het Bruto Binnenlands Product (BBP), wordt niet alleen naar het niveau van de brede welvaart ‘hier en nu’ gekeken, maar ook in kaart gebracht in hoeverre dit welvaartsstreven een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart ‘later’) en op andere landen (brede welvaart ‘elders’). Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede welvaart verdeeld is onder bepaalde groepen in de samenleving.” Uit ideologisch standpunt om het ‘pro-verdozing principe’ van het landschap waar enkel grote multinationals de grootste winnaars zullen zijn, heeft GroenLinks tegen het RPW gestemd.