Blijven werken aan een sociale bijstand

In april 2016 stemde de gemeenteraad in met het initiatiefvoorstel 'Participatie in Vertrouwen' van GroenLinks, PvdA, Christenunie en de Partij voor de Dieren. Het doel van dit voorstel was om te komen tot een experiment met een sociale bijstand in Arnhem. Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs strenge regels aan dit soort experimenten verbonden. Dit zorgt er voor dat het Arnhemse experiment waarschijnlijk niet doorgaat zoals voorgesteld. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren blijven het belang zien van het experimenteren met een socialere bijstand. Daarom willen deze partijen hierover met het college en de andere raadsfracties in gesprek. GroenLinks-raadslid Mark Coenders: “Een sociale bijstand kan bijdragen aan sneller bewegen naar werk, verbeterd welzijn en meer ruimte voor onbetaalde participatie. Wij willen daarom met het college kijken naar alternatieven om toch tot een experiment voor een socialere bijstand te komen.”

Eén van de voorwaarden van het Arnhemse initiatiefvoorstel was dat het experiment moest voldoen aan regels van het Rijk. Inmiddels heeft staatssecretaris Klijnsma haar Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor experimenten in de bijstand gepresenteerd. Hierop is al veel kritiek geuit. Naast technische bezwaren zijn er ook inhoudelijke bezwaren, waaronder de toevoeging van zogenaamde intensiveringsgroepen aan de experimenten, naast de experiment- en controlegroepen.  De intensiveringsgroep krijgt juist meer controle en begeleiding. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren vinden dat strengere controle niet past bij sociale bijstand. De toevoeging van een intensiveringsgroep staat juist haaks op het doel van het initiatiefvoorstel. 

Het college geeft ook aan dat de AMvB niet past bij de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel. Daarom kan en zal het college niet verder gaan met de uitvoering. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren kunnen zich vinden in de uitleg van het college. Deze partijen willen daarom dit onderwerp agenderen om met de andere raadsfracties en het college de AMvB te bespreken. Daarnaast willen de partijen bespreken onder welke voorwaarden er toch een experiment met een sociale bijstand kan komen, of dat we (ook) op andere manieren een socialere uitvoering van bijstandsregels kunnen onderzoeken.