Op 8 juli 2020 nam de gemeenteraad unaniem de motie ‘de Arnhemse jeugd verdient een nieuwe Jeugdnota!’ aan. Deze motie was een gevolg van veel ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, opgeschreven in onder meer brieven van eind 2018, eind 2019 en de eerste helft van 2020 en het raadsvoorstel ‘Voorstellen tot maatregelen jeugdzorg’. Daarnaast verschenen er in de eerste helft van 2020 een Rekenkamerrapport en een advies van de VNG-visitatiecommissie. In de motie vroeg de gemeenteraad het college te komen tot een nieuwe Jeugdnota, en deze uiterlijk 1 maart 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. In de toelichting geeft de gemeenteraad aan dat er spoed is met het onderwerp. Deze spoed wordt nog eens onderstreept door landelijke rapporten, het advies van de Adviesraden (van 27 oktober 2020) en de mogelijke gevolgen van de coronacrisis op onderwijsachterstand en de psychische nood van jeugd.

Op 15 januari ontvingen wij een raadsbrief waarin het college aangeeft: “Wij maken parallel aan de nieuwe visie sociaal domein ook het nieuwe jeugdbeleid dat wij voor de zomer voorleggen in uw raad.” GroenLinks, CDA, VVD en PvdA stelden daarop 27 januari jl. vragen aan het college over de voortgang. Wethouder De Vroome antwoordde namens het college dat er als gevolg van de coronacrisis prioriteit is gegeven aan het bestrijden van de effecten van de crisis in plaats van het schrijven van nieuw beleid. Hij gaf aan dat zodra de situatie zich stabiliseert hier verder uitvoering aan wordt gegeven. Het was de intentie van de wethouder om voor de zomer een nieuwe jeugdnota aan de raad aan te kunnen bieden. De wethouder zou de raad met opgaaf van redenen informeren waarom de datum van 1 maart 2021 niet wordt gehaald. Dit laatste is tot op heden nog niet gebeurd.

GroenLinks, CDA, VVD en PvdA maken zich grote zorgen over de voortgang van de nieuwe jeugdnota. Landelijk en lokaal is er veel aandacht geweest voor de kwaliteit en kosten van het jeugdbeleid. Dit zou de grootste prioriteit voor de wethouder jeugdzorg moeten hebben. Wij willen daarom graag zo snel mogelijk in gesprek met het college en de raad. Daarbij willen we aan de orde brengen wat de status is van de nieuwe jeugdnota, welke visie het college heeft op jeugdzorg en als gemeenteraad spreken over het vervolg, onze visies en het krijgen van grip op het komen tot een nieuwe jeugdnota. Zodat we deze zo snel mogelijk kunnen vaststellen na hierover onder andere met elkaar en experts gesproken te hebben.