GroenLinks zet zich hiervoor in. Daarnaast willen we dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen kunnen meepraten en meedenken over beslissingen die hen raken en dat we als inwoners en gemeente sámen zoeken naar oplossingen voor problemen in de stad. 

We kunnen de stad alleen goed besturen als we ook verantwoordelijk omgaan met onze financiën. Met GroenLinks als grootste partij hebben we de afgelopen jaren gezorgd voor een stabiele en goede financiële situatie voor de stad.

Wij willen investeren in een duurzame en sociale stad. 

Zo gaan we dat doen: 

  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de OZB sterker mag stijgen dan de inflatie en dat toeristenbelasting gehandhaafd blijft. We willen in Arnhem precariorechten invoeren en die inkomsten investeren in ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Heffingen en leges moeten kostendekkend zijn.
  • Geld is een middel, geen doel op zich. Gemeentegeld is bedoeld om te investeren in de stad en de Arnhemmers. De komende jaren moet er extra geïnvesteerd worden in een duurzame en een socialere stad. Daarom moet het Klimaatfonds extra gevuld worden en meer geld beschikbaar komen voor de Arnhem-Oost aanpak. Hierbij houden we rekening met de draagkracht van Arnhemmers. We stoppen met het solvabiliteitsfonds en voegen de middelen toe aan de Algemene Reserve
  • Burgerberaad. We voeren een burgerberaad in. Binnen een burgerberaad geeft een groep willekeurig gelote inwoners advies aan de politiek. De deelnemers worden willekeurig gekozen, maar zijn een representatieve afspiegeling en vertegenwoordiging van de bredere bevolking.
  • Jongerenraad. Om jongeren inspraak te geven over de thema’s die hen aangaan en hen kennis te laten maken met politiek richt de gemeente Arnhem een jongerenraad op. De jongerenraad mag de gemeente gevraagd of ongevraagd adviseren. En via een jongerenbegroting wil GroenLinks hen laten beslissen over de besteding van een gedeelte van het budget dat voor hen bestemd is. 

We willen nog meer doen om de stad democratischer te maken en om de benodigde investeringen te kunnen doen. Die vind je hieronder in ons volledige programma.