De fractie betreurt zeer de gang van zaken rondom de wethoudersbenoeming. Het feit dat de fractie heeft gemeend een besluit van de ALV naast zich neer te leggen beschouwen wij als een dieptepunt in de relatie met de leden. Wij nemen het rapport van de commissie De Boer dan ook zeer serieus en onderschrijven de bevindingen en aanbevelingen.

Aan de leden van GroenLinks Arnhem

De fractie betreurt zeer de gang van zaken rondom de wethoudersbenoeming. Het feit dat de fractie heeft gemeend een besluit van de ALV naast zich neer te leggen beschouwen wij als een dieptepunt in de relatie met de leden. Wij nemen het rapport van de commissie De Boer dan ook zeer serieus en onderschrijven de bevindingen en aanbevelingen.

Extra uitleg behoeft de reden waarom wij deze drastische stap genomen hebben. De voornaamste reden is dat er een zeer grote kans was dat GroenLinks niet in een nieuwe college had kunnen plaatsnemen. De inschatting was ook dat hoogstwaarschijnlijk de hoofdlijnen van beleid, die waren vastgelegd in het coalitieakkoord, gehandhaafd zouden blijven. Dit zou hebben betekend dat GroenLinks in Arnhem 4 jaar oppositie had moeten voeren tegen een akkoord dat zij in eerste instantie zelf ondertekend had. In dit erg moeilijke dilemma hebben wij gemeend dat het beter voor GroenLinks zou zijn te trachten belangrijke standpunten, die wij in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen, in een nieuw college gestalte te geven.

De gang van zaken verdient alles behalve de schoonheidsprijs. Door alle actoren zijn cruciale fouten gemaakt. De fractie trekt het zichzelf in het bijzonder aan dat zij niet in staat is geweest om goed met de leden te communiceren. De leden hebben alle ellende uit de krant moeten vernemen. Daarbij was de tijdsdruk ook bijzonder groot waardoor zaken niet hebben kunnen bezinken. Dit betreuren wij zeer en onderkennen dat dit anders had gemoeten.

Al met al hopen wij in de toekomst het vertrouwen van de ALV weer terug te krijgen.

Vriendelijke groet,

David Willemsen
Tobias de Groot
Sjaak van ’t Hof
Ria Peters
Marieke Overbeek