Raadsleden Mark en Cathelijne in debat tijdens de raadsvergadering van 10 juli

Raad pakt zelf verantwoordelijkheid voor invoering Diftar na geharrewar coalitie

Tijdens de raadsvergadering van 10 juli besprak de gemeenteraad een voorstel voor invoering van Diftar. Afgelopen maart stemde de gemeenteraad al in met de komst van Diftar per 2018. Dit deed de raad wel met een paar voorwaarden: er moeten oplossingen moeten komen voor het aanbieden van kleinere hoeveelheden afval, voor het aanbieden van GFT-afval voor bewoners van hoogbouw en het goedkoper of gratis aan kunnen bieden van medisch afval. Dit blijkt bij de voorgestelde invoering van Diftar per 2018 nog niet geregeld te zijn. GroenLinks pleitte daarom met andere partijen voor uitstel. Door politiek geharrewar haalde dit voorstel het nog niet. GroenLinks pakt daarom met collega-fracties zelf de verantwoordelijkheid en komt met een initiatiefvoorstel voor invoering van Diftar. Raadslid Mark Coenders: “We kunnen niet wachten met het tegengaan van klimaatverandering. We willen daarom ook zo snel mogelijk starten met Diftar. Maar dit kan alleen met zorgvuldige invoering. We balen dat uitstel nodig is.”

Een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing (kortweg: Diftar) moet ertoe leiden dat in plaats van een standaard afvalstoffenheffing, huishoudens gaan betalen per zak restafval. Voor een deel blijft er een vast tarief. Het aanbieden van gescheiden afval zoals plastic, papier en glas blijft gratis. GroenLinks staat voor het principe 'de vervuiler betaalt'. Met het invoeren van Diftar, zorgen we dat Arnhemmers die afval beter scheiden minder hoeven te betalen. Dat is goed voor de portemonnee van Arnhemmers en goed voor het milieu.

Zorgvuldige invoering

Het college bleek het niet voor mekaar te krijgen dat de randvoorwaarden voor invoering van Diftar voor 2018 goed ingevuld zijn. Omgekeerd inzamelen, het vooraf scheiden van afval door Arnhemmers, is nog niet in alle wijken ingevoerd. Dit terwijl een gewenningsperiode met omgekeerd inzamelen essentieel genoemd is voor invoering van Diftar. Met de PvdA, Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal diende GroenLinks een amendement in om per 2019 zorgvuldig te starten met Diftar. Coenders: "Zo krijgt de gemeente de kans de gevraagde maatregelen te nemen. En zo krijgt de stad de tijd om te wennen aan omgekeerd inzamelen en krijgen Arnhemmers in een proefperiode inzicht in hun kosten wanneer er Diftar geweest zou zijn.” De eerder gedeeltelijk afgeschafte kwijtschelding voor minima zou dan in elk geval in 2018 nog volledig terugkomen.

Kwijtschelding voor minima

GroenLinks pleitte ook wederom voor het volledig terugbrengen van kwijtschelding voor minima. Dit betekent dat mensen die weinig te besteden hebben niet extra hoeven te betalen met invoering van Diftar. Coenders: “Als je zuinig omgaat met je afval is Diftar lonend. Maar met de gedeeltelijke afschaffing van de kwijtschelding voor minima, is dat voor hen niet het geval. Wij vinden dat afval scheiden voor iedereen lonend moet zijn. Ook voor minima.”

Politiek geharrewar

De bespreking van de uitvoering van Diftar tijdens de raadsvergadering van 10 juli jongstleden was chaotisch. Op het laatst kwam D66 nog met een amendement die sterk leek op het amendement van GroenLinks en anderen. De onwil van de coalitiepartijen hierover samen op te trekken met oppositiepartijen zorgde voor een impasse. Daarnaast bleek D66 de rekening voor uitstel – en het eenmalig in 2018 terugbrengen van volledige kwijtschelding voor minima – neer te willen leggen bij diezelfde minima en andere Arnhemmers. De door Diftar verwachtte verlaging van kosten voor Arnhemmers zou door hun voorstel pas jaren later komen. Dat zou betekenen dat het scheiden van afval niet lonend wordt de eerste jaren. Het amendement van GroenLinks haalde het uiteindelijk net niet. Het amendement van D66 kreeg evenveel stemmen voor (door steun van coalitiepartijen CDA en SP) als tegen. Hierdoor komt het voorstel bij de eerstvolgende raadsvergadering in september alsnog in stemming.

“Ongelofelijk dat de coalitiepartijen zo een bom leggen onder Diftar."

Coenders: “Ongelofelijk dat de coalitiepartijen zo een bom leggen onder Diftar. Het college krijgt zorgvuldige invoering van Diftar blijkbaar ook niet voor mekaar. Dit terwijl Diftar van groot belang is. Wij gaan daarom met andere partijen een initiatiefvoorstel maken, om alsnog invoering van Diftar per 2019 mogelijk te maken.”