Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk blinkt uit in vaagheid

"GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat we mogelijk het Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk vandaag gaan vaststellen,"  stelde GroenLinks-raadslid Tobias de Groot in december 2017. GroenLinks was en ís nog steeds tegen bebouwing van Stadsblokken-Meinerswijk. Nadat de gemeenteraad eerder echter ingestemd heeft met de kaders, is ontwikkelaar KWP verder gegaan met het maken van een Masterplan. Maar het Masterplan blinkt uit in vaagheid. Er moet nog zoveel onderzocht worden dat het onverstandig is nu met het Masterplan de verdere stedebouwkundige invulling te gaan ontwerpen.

Bebouwing

In de eerdere kaderstellende plannen is een amendement aangenomen waardoor het college moet proberen de bouwhoogte, het bouwoppervlak en de bouwvolume zoveel mogelijk te beperken. Het is nog volstrekt onduidelijk wat het college gedaan heeft of nog gaat doen om hier uitvoering aan te geven. Er mocht een woonfunctie aan het gebied toegevoegd worden om publieke functies mogelijk te maken. Het is echter nog onbekend welke functies dat zullen zijn, terwijl er al wel woonfuncties in de plannen staan.

Water

Wellicht het belangrijkste bezwaar is de onduidelijkheid over de gevolgen van hoog water in het gebied. Komen de nieuw te bouwen woonblokken dan in het water te staan? Wat gebeurt er met de woonschepen? En wat zijn de gevolgen voor de andere huidige bewoners? De reactie van het college en de ontwikkelaar is dat het ernaar uitziet dat de plannen aan de huidige eisen voldoen. Dat is echter nog niet zeker en het is al helemaal onduidelijk of de plannen aan toekomstige eisen zullen voldoen, wanneer het water nog harder zal stijgen. Ook het voor dit project ingestelde kwaliteitsteam geeft aan dat er nog nader onderzoek nodig is om de ambities qua duurzaamheid waar te maken.

Financiën

Het is nog niet duidelijk wie nou precies wat moet gaan betalen. Op het ene moment wordt gesteld dat KWP alles betaald wat in het hoofdlijnenakkkoord en het Masterplan staat, maar  op een andere plek staat dat men nog in onderhandeling is over de verdeling van de kosten.

Verkeer

Het is nog onduidelijk hoe de ontsluiting voor het verkeer zal zijn. Er zijn verschillende varianten voor het autoverkeer vanaf de Eldenseweg. Voor het fietsverkeer zijn een aantal mogelijke fietspaden ingetekend, maar er is nog geen fietsverbinding vanaf het centrum.

GroenLinks begrijpt dat bepaalde onduidelijkheden pas in de volgende fase aan bod zullen komen, maar de bovenstaande zijn van een dergelijk groot belang dat het GroenLinks het belangrijk vindt hier eerst duidelijkheid over te krijgen voordat er een volgende stap gemaakt kan worden. De stad verdient duidelijkheid. Hoewel GroenLinks in december stemde tegen het Masterplan, haalde het wel een meerderheid in de gemeenteraad.