De gemeenteraad heeft op initiatief van GroenLinks-raadslid John Veldman het voorstel aangenomen om een Millenniumgemeente te zijn. In de nieuwe periode is GroenLinks-wethouder Henk Kok verantwoordelijk voor de Millenniumgemeente.

In de nieuwe periode is GroenLinks-wethouder Henk Kok verantwoordelijk voor de Millenniumgemeente. Het bestuur van de afdeling GroenLinks Arnhem is bezig om kleine praktische projecten op te zetten voor geïnteresseerde leden die in drie maanden tot een concreet raadsvoorstel of een concrete actie moeten leiden. Daarbij denken ze ook aan de Millenniumgemeente, maar ook bijvoorbeeld aan het duurzaam energiebedrijf, WMO, fietsvoorzieningen etc.

Millenniumgemeente Arnhem Plan van aanpak voor de gemeente Arnhem: De Raad geeft het college opdracht een werkgroep te installeren die dit project zal begeleiden. Aan deze werkgroep nemen b.v. deel: vertegenwoordigers uit de raadsfracties, uit het Platform Arnhem Mondiaal en uit enkele maatschappelijk organisaties die de millenniumdoelen hoog in hun vaandel dragen. De gemeente draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning en een budget. Een van de wethouders is voor de werkgroep aanspreekbaar als ‘projectwethouder’. a. In een eerste publieke bijeenkomst (februari 2008) wordt het officiële startsein voor het project gegeven. Tijdens deze bijeenkomst geven ambtenaren uitleg over de aanpak in de publieke sector tot nu toe, de behaalde resultaten en de ervaren belemmeringen in het gemeentelijk beleid t.a.v. duurzame ontwikkeling, zoals � energiebesparing, vermindering van en compensatie voor de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen; � duurzaam produceren en consumeren, b.v. gebruik van hout, papier, kantoorbenodigdheden en afname van ‘FairTrade’-producten; � duurzaam bouwen; � duurzame spaarrekeningen, beleggings- producten en verzekeringen; � financiering van kennisoverdracht van Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen naar partners in ontwikkelingslanden (via de LOGO SOUTH en LOGO East-programma’s van de VNG). Het doel van de bijeenkomst is: het geven van een impuls aan hen om met hun aanpak door te gaan en een inventarisatie van de nog onbenutte kansen en van de belemmeringen. Dit alles vormt een eerste belangrijk onderdeel van de agenda van de werkgroep. b. De werkgroep vraagt het Platform Arnhem Mondiaal om in mei 2008 een publieke presentatie (bijeenkomst) te verzorgen van allerlei initiatieven van plaatselijke groepen en van het plaatselijk bedrijfsleven (private sector) op het gebied van de millenniumdoelen. Hierbij moet gedacht worden aan o.a.: � inzet voor innoverende techniek, intern klimaatbeleid, eerlijke handel, duurzame grondstoffen, alternatieve energie; � voorlichting in de breedste zin over millenniumdoelen (Wereldwinkel, An inconvenient Truth + scholenprojecten, solidariteitsgroepen met landen/projecten in de Derde Wereld etc.) Dit alles vormt een tweede belangrijk onderdeel van de agenda van de werkgroep c. De werkgroep bespreekt de agenda en verbindt deze met de aanbevelingen uit de brochure van de VNG over de millenniumgemeenten. Op basis hiervan worden concrete beleidsvoorstellen ontwikkeld op het gebied van bewust consumeren, bewust beleggen, het voeren van een goed milieu- en klimaatbedrijf, het stimuleren van lokale fondswerving voor projecten in ontwikkelingslanden, het overdragen van kennis aan gemeenten in ontwikkelingslanden, en het versterken van lokale betrokkenheid bij de millenniumdoelen. Aan het college wordt advies gevraagd over deze beleidsvoorstellen. d. Het project wordt in de raadsvergadering van december 2008 afgerond. Ter voorbereiding van deze bespreking worden in een publieksbijeenkomst in oktober de beleidsvoorstellen van de werkgroep besproken. Het commentaar uit deze bijeenkomst wordt verwerkt. De voorstellen worden vervolgens doorgeleid naar de betreffende raadscommissie. In de cyclus van november/december wordt geëvalueerd of de raad zijn wens Arnhem tot millenniumgemeente te verklaren kan realiseren. De beleidsvoorstellen worden - met de bemerkingen (moties/amendementen) van de Raad - doorgeleid naar het college voor verdere implementatie.