Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij cultuur gaat het vaak over de grote gebouwen en grote gezelschappen, maar er is veel meer. Er zijn in Arnhem vele makers in de creatieve en culturele sector. Vorig jaar deed Bureau BUITEN onderzoek naar hun huisvesting. Zij constateerden onder andere dat er op dit moment een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch is tussen vraag naar en aanbod van huisvesting voor de creatieve en culturele sector in Arnhem, en dat deze mismatch in de toekomst groter wordt. En dat in de culturele en creatieve sector 37% van de mensen een verhuiswens heeft, waarbij ruimtegebrek of ruimteoverschot de meest genoemde verhuisreden is. GroenLinks wil daarom dat de gemeente inzet op meer en betere werkruimte voor de creatieve en culturele sector in Arnhem. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “Talentvolle creatieve Arnhemmers leveren een grote bijdrage aan de stad. Voor hen moet er ruimte zijn, die is er nu onvoldoende. Daarom vragen we aan het college met een plan te komen voor huisvesting van de creatieve en culturele sector.”

Bureau BUITEN constateerde verder onder andere dat de aanwezigheid van de culturele en creatieve sector in een gebied een waardevermeerderend effect heeft op dat gebied. Verder gaf het bureau aan dat de gemeente haar rol kan nemen in een breed spectrum; van faciliteren/aanjagen tot en met zelf exploiteren/ aankopen. GroenLinks wil ruimte en vrijheid voor de kunst- en culturele sector in Arnhem. Arnhem moet een gunstig woon- en werkklimaat voor creatieve makers zijn. Mark Coenders: “Wat GroenLinks betreft voeren we een actief atelierbeleid in de volle breedte, waardoor creatieve makers een bijdrage kunnen blijven leveren aan het kunst- en culturele klimaat en uiteindelijk ook onafhankelijk kunnen blijven voortbestaan.”

In een motie vraagt GroenLinks daarom aan het college van burgemeester en wethouders om een plan voor huisvesting van de creatieve en culturele sector op te stellen, met daarin een actieve rol van de gemeente. Het plan moet opgesteld worden op basis van de aanbevelingen van het rapport van Bureau BUITEN en in overleg met de creatieve en culturele sector. In het najaar moet het plan dan klaar zijn.