Met het vaststellen van de volkshuisvestelijke kaders 2019-2022 in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli wordt er een volgende stap gezet naar het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen en het verbeteren daarvan.

Deze kaders dienen als uitgangspunt voor de prestatieafspraken die jaarlijks met de corporaties gemaakt worden. Belangrijke uitgangspunten zijn het ophogen van het aantal sociale huurwoningen (de ‘kernvoorraad’) en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Naast deze thema’s wordt er de komende jaren ook ingezet op levensloopgeschikt wonen, aandacht voor woonwagenbewoners en studenten en komen er visies per wijk, in samenspraak met bewoners. Raadslid Cyriel Prinsen: “De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn erg lang. De wachttijd is toegenomen. Met het vaststellen van deze kaders wordt er in deze periode eindelijk ingezet op het verhogen van de kernvoorraad. Daarnaast wordt bij renovatie het energielabel van woningen opgehoogd naar minimaal een label B en komt er een aanpak om energie-armoede te voorkomen. Deze uitgangspunten zijn erg belangrijk voor GroenLinks en daarom zijn we blij met deze ambitie.”