GroenLinks maakt een socialer, groener en vrijer Arnhem mogelijk

Tijdens de algemene beschouwingen pleitte fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp voor maatregelen die een socialer, groener en vrijer Arnhem mogelijk maken. Het is wat GroenLinks betreft hoog tijd dat we armoede bestrijden. GroenLinks is daarom tegen het voorstel van het college om te bezuinigen op de armoedebestrijding. GroenLinks wil hier juist meer geld voor beschikbaar stellen. GroenLinks kiest ook een voor een schone toekomst voor onze kinderen. We moeten klimaatverandering nu aanpakken, onder andere door onze energie te verduurzamen en onze woningen te isoleren. En GroenLinks blijft zich verzetten tegen het voornemen van dit college om het groen in onze stad te bebouwen. Groen in de stad is goed voor onze gezondheid en voor onze stad.  

We hebben de afgelopen maanden veel gesproken over de Arnhemse bestuurscultuur. De Arnhemse politiek zal bloed, zweet en tranen nodig hebben om daar verbetering in te krijgen. Dat kan moedeloos stemmen. En dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar inspiratie, naar mensen die laten zien dat het wel kan: de volhouders, de veerkrachtigen. Gelukkig hoeven we daar in Arnhem niet ver voor te zoeken, want in Arnhem heerst de cultuur van veerkracht, van opbouwen, samenwerken en moed houden. Wij zien Arnhemmers zich inzetten om er samen het beste van te maken en elkaar de hand toe te reiken als dat nodig is. GroenLinks neemt deze Arnhemmers als voorbeeld en zal keihard blijven werken deze stad socialer, groener en vrijer te maken.

Daarbij hebben wij ons in 2014 niet uit de weg laten slaan door de kille bezuinigingen uit Den Haag en de gevolgen die dit had voor onze stad. Ook bleven wij onze verantwoordelijkheid nemen nadat wij in 2015 genoodzaakt waren uit de coalitie te stappen. En in 2016 lieten wij het er niet bij zitten toen het college met een zeer ambitieloze begroting op de proppen kwam. Net zoals toen, heeft de GroenLinks-fractie ook dit jaar weer een tegenbegroting gepresenteerd.

De begroting van 2018 en de daaropvolgende jaren laat weer positieve cijfers zien. Dat is goed nieuws want het is belangrijk om de gemeentelijke financiën op orde te hebben. Nu het mogelijk is om geld opzij te zetten, moeten we dat ook gaan doen. De bestemmingsreserves moeten weer worden gevuld en de rentelasten moeten worden verlaagd. Op deze manier geven we de stad in de toekomst ook ruimte, plannen te maken en investeringen te doen.

Maar voordat we kunnen zorgen voor de stad in de toekomst is het belangrijk dat in de stad van vandaag de zaken op orde zijn. Teveel mensen leven in armoede en de stad moet echt sneller verduurzamen. Dit is haalbaar, maar daarvoor moeten we extra maatregelen nemen. Vanavond dienen wij een aantal verandervoorstellen in, om dit te bereiken.

Het is hoog tijd dat we armoede bestrijden. Veel te veel kinderen groeien op dit moment in Arnhem op in armoede. Opgroeien in armoede heeft een grote invloed op de ontwikkeling van deze kinderen en op de kansen die zij hebben in het leven. Het tegengaan van armoede moet dan ook topprioriteit hebben. Zeker in een stad als Arnhem waar al jarenlang sprake is van een groeiende tweedeling. Het Rijk stelt vanaf 2017 extra geld beschikbaar voor kinderen die opgroeien in armoede. Voor Arnhem is dit 1,1 miljoen euro. Met dit geld kan de gemeente samen met anderen zorgen voor voorzieningen in natura, zodat alle kinderen kunnen meedoen op school, aan sport, aan cultuur en sociale activiteiten. Het college stelt voor het geld aan de wijken te geven. GroenLinks vindt het belangrijk dat de middelen daarbij worden gelabeld zodat zij ook daadwerkelijk worden gebruikt om kinderen in armoede te ondersteunen. Het college stelt ook voor om 300.000 euro te bezuinigen op het armoedebudget. Maar GroenLinks vindt dat er nu echt niet kan worden bezuinigd op armoedebestrijding. Armoede in Arnhem moet worden aangepakt. GroenLinks wil dan ook niet dat het college deze bezuiniging doorzet. Wij willen juist dat er meer geld beschikbaar komt voor de bestrijding van armoede. Met dit extra geld kan de gemeente inzetten op het tegengaan van schrijnende situaties bij kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, mensen met een beperking en nieuwkomers. Het is belangrijk dat mensen die in armoede leven minder last hebben van de effecten van armoede. Maar het is zeker zo belangrijk dat zij hun kansen kunnen vergroten om duurzaam uit armoede te komen. Er is extra geld nodig om te zorgen dat Arnhem een inclusieve stad blijft waarin iedereen mee kan doen.

En laten we kiezen voor een schone toekomst voor onze kinderen. We moeten klimaatverandering nu aanpakken. Dit doen we onder andere door onze energie te verduurzamen en onze woningen te isoleren. De rekenkamer oordeelt dat de gemeente Arnhem achterligt als het gaat om het halen van onze duurzame doelstellingen en zij concludeert dat versnelling onontbeerlijk is. De rekenkamer geeft daarbij aan dat daarvoor meer middelen nodig zijn. En als we onszelf serieus nemen, als we de klimaatverandering echt tegen willen gaan, als duurzaamheid echt onze prioriteit is, dan is nu het moment om een andere weg in te slaan: naar een groene en echt duurzame stad. Arnhem wil in 2050 energieneutraal zijn. Een stip op de horizon is echter niet voldoende. Want als we zo doorgaan, dan halen we het niet, zoveel is wel duidelijk. Hoog tijd voor actie dus. GroenLinks wil daarom dat het college de doelstellingen van de gemeenteraad uitwerkt voor de jaren 2018 tot en met 2021. GroenLinks wil een bedrag van 1 miljoen euro reserveren om te zorgen dat deze inhaalslag ook plaats kan vinden. Veel Arnhemmers dragen graag hun steentje bij aan het verduurzamen van onze stad, maar kunnen dat niet altijd alleen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de vastgestelde doelen op het gebied van duurzaamheid worden bereikt. Dat kan de gemeente niet alleen, daarbij is iedereen die zich wil inzetten hard nodig. Er ligt een enorm potentieel tot verduurzamen bij de particuliere woningvoorraad. In Arnhem kunnen particuliere woningeigenaren middels een lening worden ondersteund bij het besparen van hun energiegebruik en het vergroenen van de energie. Op dit moment is er echter een wachtlijst van Arnhemmers die met een lening van de gemeente hun huis willen verduurzamen. Met het instellen van een revolverend fonds worden deze Arnhemmers ondersteund in hun duurzaamheidsambities.

Voorts blijven wij ons verzetten tegen het voornemen van dit college om het groen in onze stad te bebouwen, ook als het sportvelden betreft. Arnhem is met trost een groene stad. Door niet-gebruikte sportvelden groen te laten blijven, kunnen zij bijdragen aan een nog groenere stad en bijvoorbeeld ook aan ontmoeting in de wijk. Groen in de stad goed is voor de gezondheid van Arnhemmers en is goed voor onze stad Arnhem. De stad van de toekomst wordt gebouwd met de stenen van het verleden. Het is belangrijk dat wij als stad ons ons verleden blijven herinneren. De evacuatie in 1944 is een dergelijke ingrijpend gebeurtenis in de geschiedenis van onze stad. GroenLinks vindt het belangrijk dat er een passende herdenking plaatsvindt. Ook zien wij graag dat er meer aandacht komt voor de evacuatie in 1944 en de jaarlijkse herdenking daarvan. GroenLinks is positief over de toezegging van het college om onderzoek te doen naar een betere herdenking en daar ook middelen voor vrij te maken. 

Het is goed dat er onder de streep weer geld overblijft in de Arnhemse begroting. Dat geld hebben we echter heel hard nodig als Arnhemse samenleving. Want de basis is niet op orde. Te veel kinderen groeien op in armoede. Te weinig wordt gedaan aan het verduurzamen van onze stad. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Tijd om de strijd aan te gaan. De strijd tegen armoede en de strijd voor radicale verduurzaming. Er is geen tijd te verliezen. Niet voor ons en zeker niet voor onze kinderen.