Groene en sociale begroting vastgesteld

Woensdag 14 november 2018 heeft de Arnhemse gemeenteraad de begroting 2019-2022 vastgesteld. Dit gebeurde na weken van voorbereiding. De begrotingsbehandeling startte met een presentatie van de concept-begroting door wethouder van financiën Ronald Paping (GroenLinks) en een inspirerende bijeenkomst met inwoners, maatschappelijke organisaties en raadsleden op 3 oktober. In de begroting 2019-2022 zijn de maatregelen van het coalitieakkoord verwerkt. Daarnaast zijn er een aantal amendementen en moties aangenomen, waaronder moties van GroenLinks voor toegankelijk duurzaamheidsadvies voor particulieren en het fietsvriendelijker maken van de binnenstad. Fractievoorzitter Mark Coenders: "We zijn tevreden met het vaststellen van de nieuwe begroting. Dit is een volgende stap in het realiseren van de groene en sociale doelen uit het coalitieakkoord."

Coalitieakkoord verwerkt in de begroting

Een van de doelen uit het coalitieakkoord die we terugzien in de begroting is het extra inzetten op armoedebestrijding. Zo is de bezuiniging op de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen teruggedraaid. Én wordt er extra geïnvesteerd in maatregelen om armoede en schulden tegen te gaan. Daarnaast is in de begroting extra geld gereserveerd voor groen- en duurzaamheidsmaatregelen. Ook voor bijvoorbeeld inclusie is nu een budget gereserveerd.

Aanvullingen op de begroting

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn ook aanvullende voorstellen gedaan om de begroting nog verder in te kleuren of te verbeteren. Onlangs kregen vele Arnhemmers een brief met de mededeling dat zij voor een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van duurzaamheidsadvies. Dit advies gaat bijvoorbeeld over schone energie of het isoleren van je huis. Het advies voor een gereduceerd tarief was echter maar beperkt beschikbaar. GroenLinks diende een motie in om deze duurzaamheidsadviezen met laagdrempelig tarief aan iedere Arnhemmer te kunnen aanbieden. De motie haalde een overgrote meerderheid.

Het tegengaan van klimaatverandering stopt niet bij schone energie. Ook klimaatadaptatie is van belang. Naast extra geld voor groen diende GroenLinks met ChristenUnie daarom een voorstel in voor watertappunten in de binnenstad. Hiermee kunnen Arnhemmers en bezoekers van onze stad hun waterflesjes hergebruiken en bijvullen. Deze motie haalde ook een ruime meerderheid. Alle partijen stemden in met een motie van GroenLinks (samen met de PvdD en PvdA) om extra fietsmaatregelen te nemen in de binnenstad, zoals fietsstraten en een goede fietsenstalling in de (zuidelijke) binnenstad. Met Arnhem Centraal en anderen dienden we een motie in om aan de slag te gaan met burgerparticipatie als gemeenteraad. Alleen de PVV stemde hier tegen.

Voorstellen van andere partijen

Andere partijen deden ook diverse voorstellen waar GroenLinks mee instemde. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor wandelaars, betere communicatie over de GelrePas en verbetering van het openbaar vervoer. Hoewel sommige andere voorstellen qua doel onze sympathie hadden, bleken ze betaald te worden op een manier die een gat in de begroting zou slaan. Zo wilden enkelen bezuinigen op het tegengaan van zogenaamde invasieve exoten en dit investeren in fietsmaatregelen. Dit zou uiteindelijk ten koste gaan van geld voor groen: invasieve exoten zijn verplicht om te bestrijden en funest voor onze biodiversiteit. Een voorstel voor dierenwelzijnsbudget konden we niet steunen omdat dit ten koste zou gaan van een groot deel van het budget dat is gereserveerd voor wegenonderhoud. Mark Coenders: "Ook wij geven liever geld uit aan andere dingen dan wegenonderhoud. En juist dáárom moeten we nú investeren. Want onze wegen liggen er, die moeten onderhouden worden en dat kost geld. Doen we het niet nu, dan moeten we straks 8 miljoen euro éxtra investeren. Geld, wat GroenLinks liever steekt in de zorg, armoedebestrijding en de aanpak van klimaatverandering." De komende tijd zal GroenLinks met de Partij voor de Dieren het dierenwelzijnsbeleid agenderen en kijken naar welk budget nodig is.