Reactie van de fractie van GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad, bijeen op 19 april 2010, inzake het coalitieakkoord “Het Arnhems Lenteakkoord”.

Reactie van de fractie van GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad, bijeen op 19 april 2010, inzake het coalitieakkoord “Het Arnhems Lenteakkoord”.

Reactie eerste termijn

“Geachte voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen,

Na een periode van vruchtbare onderhandelingen ligt er een goed resultaat. De inhoud ervan vertegenwoordigd een groot aantal zaken die in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Vandaar dat de fractie van GroenLinks van harte dit akkoord ondertekent.

Enkele punten waar GroenLinks zich met name in kan vinden zijn:

 • De raad is aan zet en er ligt geen dichtgetimmerd akkoord voor u, maar een akkoord op hoofdlijnen. Het nadeel is dat over een aantal belangrijke zaken geen uitspraken zijn gedaan maar dat is inherent aan de nieuwe bestuurstijl: de raad heeft de macht en krijgt de mogelijkheid die te benutten
 • Welzijn, zorg en armoedebestrijding blijven op peil
 • We behouden kleine podia
 • Er komt een broedplaats voor kunstenaars.
 • Duurzame sportaccommodaties
 • Atelierwoningen in leegstaande kantoorpanden.
 • Meer rekening houden met voetgangers en fietsers.
 • Voldoende bewaakte fietsenstallingen
 • Kwetsbare natuur ontzien in de omgeving rond de attracties aan de Schelmseweg
 • Het instellen van een milieuzone voor vervuilend vrachtverkeer in de binnenstad
 • Onderzoek gratis OV 65+ Arnhem Card
 • Stadsblokken/ Meinerswijk: natuur & recreatie als enige bestemming + burgerparticipatie proces
 • Er komt een gemeenschappelijk duurzaam energiebedrijf, iets waar GL zich in het bijzonder hard heeft gemaakt.

Het is duidelijk dat er veel punten zijn waar wij erg tevreden mee zijn, maar nog meer tevreden zijn met de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. In een prettige sfeer van vertrouwen en onderling respect.

Tenslotte iets over de curieuze situatie waar wij als fractie in zijn beland. Wij hebben een inhoudelijk goed akkoord bereikt wat ook onze leden ons hebben laten weten. De ALV was alleen van mening dat er in het akkoord een andere personele bezetting diende te zijn. Helaas is het niet mogelijk gebleken aan deze wens te voldoen. Wij vinden het echter onverantwoord om de bereikte overeenstemming op de inhoud te laten overheersen door personele zaken. In de politiek dient de inhoud ten alle tijden voorop te staan.

Wij stonden als fractie voor een zeer moeilijk beslissing. Wij hebben de afweging van onze stemming laten afhangen van onze rol in de volgende hoedanigheden: als lid van GroenLinks landelijk, als lid van GroenLinks Arnhem en als lid van de gemeenteraad van Arnhem. Daarbij hebben wij besloten het advies wat de ALV ons heeft uitgebracht naast ons neer te leggen. Als gemeenteraadslid dient men het belang van de gehele stad in ogenschouw te nemen. Wij vinden dat de stad snel een nieuw bestuur moet krijgen omdat een nieuwe periode van onderhandelingen de stad geen goed zou doen en er ligt immers inhoudelijk een goed akkoord. Daarbij hebben dit belang hoger laten wegen dan het advies van de ledenvergadering. Het landelijk bestuur is op de hoogte van deze situatie en zij heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden. Zij begrijpt en onderschrijft dat wij dit akkoord nadrukkelijk als GroenLinks leden ondertekenen en het landelijk bestuur zal een onderzoek instellen naar wat er fout is gegaan. Zij stelt een commissie van wijze mannen en/of vrouwen in die het partijbestuur, het bestuur van GLA en de ALV zal adviseren. Daarbij zal ook bekeken worden of wij al dan niet onrechtmatig gehandeld hebben inzake het naast ons neerleggen van het advies van de ALV. Wij zien dit onderzoek vol vertrouwen tegemoet. Hierbij laat ik het”.

Tweede termijn

Naar aanleiding vragen over het vertrouwen in de GL fractie:

“ Wat betreft de vraag over het vertrouwen in de fractie het volgende: Wij staan achter de inhoud van dit akkoord en onze leden hebben zich hierover ook positief uitgelaten. Wij zijn er van overtuigd dat het conflict binnen GL in redelijkheid zal worden opgelost. Gezien de situatie waarin wij ons momenteel begeven past bescheidenheid en verwijs ik voor de overige vragen naar de eerder gegeven verklaring”.

Deze bijdrage is gegeven door David Willemsen, vice-fractievoorzitter van GroenLinks Arnhem.