Er komt een symposium over duurzame energie in Arnhem, met GroenLinks als trekker, om het kroonjuweel van de partij werkelijkheid te laten worden. GroenLinks vindt al heel lang dat de gemeente de regie moet gaan voe ren over de productie van duurzame energie. Dat zou moeten gebeuren in een gemeen schappelijk duurzame energiebe drijf. Bij de coalitieonderhandelingen zag GroenLinks kans zijn kroonjuweel het coalitieakkoord binnen te loodsen, tot grote tevredenheid van fractievoorzitter David Willemsen.

“Arnhem moet voortvarend aan de gang met de productie van zijn eigen energie”, vindt Willemsen. “Dat is nodig om minder afhanke lijk te worden van fossiele brand stoffen. Om het milieu te sparen, maar ook niet de dupe te worden van de voortdurende prijsstijging van olie. Zon, wind, warmte-koudeopslag; er zijn mogelijkheden ge noeg. De gemeente moet dat facili teren in een energiebedrijf. Dat is een orgaan dat zoekt naar de oplos sing van het energieprobleem en waarin de gemeenschap breed vertegenwoordigd is. De gemeente zit erin, maar ook kenniscentra zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kema, woningbouwcorporaties, bedrijven en particulieren.”

GroenLinks zou graag zien dat in Arnhem grote windmolens ge bouwd worden, zegt Willemsen. Bijvoorbeeld op de landtong van de KleefseWaard. “ Als je er vijf tien neerzet, is dat voldoende om de stad van stroom te voorzien. Maar zo veel kunnen we er niet kwijt. Bovendien hebben sommige mensen bezwaar tegen grote windmolens omdat ze voor horizonvervuiling zouden zorgen. Ik zelf vind ze mooi, die joekels.” GroenLinks heeft een gemeenschappelijk duurzame energiebedrijf bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie tot speerpunt verheven. Willemsen: “Het rijk pakt deze zaak niet op en laat het over aan provincie en gemeenten. Meer dan tachtig gemeenten hebben al zo’n bedrijf en het wordt tijd dat Arnhem ook op die lijst komt. Het is het kroonjuweel van GroenLinks en wij hebben er hard voor gevochten om het in het akkoord te krijgen. Het leuke is dat het één van de weinige concrete collegeplannen is waar visie uit blijkt.” De eerste stap die de gemeente volgens Willemsen moet zetten, is het doen van een nulmeting. “Die is nodig om een plan op te kunnen stellen waarin staat wanneer Arnhem klimaatneutraal moet worden. In 2020 moet 20 procent van het energiegebruik uit duurza me energie komen volgens een af spraak die we hebben met het rijk. Als we daar nu niet mee beginnen halen we dat streven nooit.” “Stap twee is een fysieke loketfunctie op het stadhuis. Burgers en bedrijven moeten daar terecht kunnen met vragen over duurzame energie. Wat is er mogelijk? Waar moet ik zijn? Hoe krijg ik subsidie? Dat soort vragen.” Als de eerste twee stappen zijn uitgevoerd, volgt, zoals Willemsen het noemt, de ontwikkelfunctie. “De gemeente registreert de duurzame energie die wordt opgewekt. Waar staan windmolens? Wie heb ben zonnepanelen? En er moeten financiële partners gevonden wor den. De gemeente kan zelf ook geld steken in het ontwikkelen van duurzame energie, maar dat hoeft niet. Belangrijker is dat de gemeente faciliteert en fungeert als aanjager. In het volgende stadium moet de gemeente natuurlijk ook de exploitatie gaan doen. Daarbij moeten rendabele en experimentele vormen van duurzame energie gemixt worden. Uiteindelijk levert dat geld op. De eerste investeringen zijn hoog, maar als je de kos ten er eenmaal uit hebt, ga je geld verdienen en blijf je geld verdienen. Daarvoor is een consistent beleid nodig over een lange periode.” Willemsen gaat ervan uit dat de huidige coalitie het platform biedt om dat te kunnen doen. “Ik ben erg blij dat de coalitiepartijen er echt voor gaan. Dat was in de vorige periode echt niet het geval. Maar GroenLinks, D66, SP en VVD laten zien dat ze duurzame energie belangrijk vinden. Veel mensen verwachten dat bij de VVD misschien niet zo, maar die partij heeft zich echt GroenRechts getoond.” Willemsen realiseert zich dat ook volgende colleges zich met het probleem bezig moeten houden. “Binnen de vier jaar van dit college moeten de eerste twee stappen gezet zijn. De nulmeting en het loket in het stadhuis. Het bedrijf zelf zou over vier jaar ook geformeerd moeten zijn. Ook omdat de subsidies nu voor het oprapen liggen. Hoe langer je wacht, hoe minder je daarvan kunt profiteren. Voor het opstellen van een plan — dat is de eerste stap — is bijvoorbeeld 105.000 euro beschikbaar. Daarom moet het college er zo snel mogelijk na het reces mee aan de gang.” Om te zorgen dat het gemeen schappelijk duurzame energiebedrijf breed gedragen wordt, heeft GroenLinks het plan opgevat stads debatten te houden over het onderwerp. “Inmiddels is besloten het breder te trekken. Het wordt een symposium over duurzame energie. De gemeente speelt, daar bij een rol, maar ook kennisbedrij ven als Arcadis en Kema. Maar GroenLinks blijft de trekker. Het is tenslotte ons kroonjuweel.” Duurzame energie als kroonjuweel (De Gelderlander, 12 juni 2010 door Rob van der Heiden)