GroenLinks Arnhem heeft deelgenomen aan de coalitieonderhandelingen. In dit artikel een dagboek; de persberichten uit de afgelopen periode.

 

9 April: portefeuilleverdeling

De onderhandelaars van GroenLinks, SP, D66 en VVD hebben op 9 april gewerkt aan de definitieve tekst van het coalitieakkoord en de laatste hand gelegd aan de portefeuilleverdeling. Op de GroenLinks wethouder na zijn alle namen bekend. Huidig en beoogd GroenLinks  wethouder Barth van Eeten heeft zich teruggetrokken.

“Wij zijn dit proces ingegaan met de idee dat we eerst met elkaar de inhoud zouden vast stellen om daarna de juiste persoon erbij te zoeken. Wij hebben een aantal goede kandidaten voor onze portefeuille op het oog. Zodra wij hier uit zijn, maken wij de naam bekend,” aldus Sjaak van ’t Hof van GroenLinks.

“De partijen zijn gelukkig met de verdeling van de portefeuilles. Wij hebben er alle vertrouwen in dat GroenLinks met een goede kandidaat komt,” aldus de formateur Gerrie Elfrink.

De komende dagen werken de onderhandelaars verder aan de definitieve tekst van het coalitieakkoord dat op 19 april aan de raad zal worden aangeboden. Tijdens deze raadsvergadering worden tevens de wethouders benoemd.

De voorgestelde portefeuilleverdeling is:

Gerrie Elfrink (SP)

 • Rijnboog
 • Arnhem Centraal
 • Volkshuisvesting
 • Sport
 • Communicatie
 • Recreatie
 • Vastgoed

Margriet Bleijenberg (SP)

 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Veiligheid (ketenbenadering)
 • Publieke Dienstverlening

Michiel van Wessem (VVD)

 • Economische Zaken
 • Sociale Zaken
 • Cultuur
 • Monumenten en Archeologie
 • Externe betrekkingen
 • Toerisme
 • Evenementen
 • Coördinatie integrale aanpak overlast

Margreet van Gastel (VVD)

 • Ruimtelijke Ordening
 • Milieu en Openbare Ruimte
 • Ontwikkelplan Presikhaaf
 • Ontwikkelplan Malburgen
 • Grondzaken
 • Stadsregio

GroenLinks

 • Welzijn
 • Zorg
 • Inburgering en Integratie
 • Wijkgericht werken
 • Coördinatie Vogelaarwijken
 • Sociale pijler G27
 • Stadsblokken/Meinerswijk

Martijn Leisink (D66)

 • Financiën
 • Mobiliteit
 • Grote Steden Beleid
 • Personeel
 • ICT
23 maart

Op dinsdag 23 maart 2010 zijn SP, VVD, GroenLinks en D66 gestart met de onderhandelingen over de vorming van een nieuw dagelijks bestuur van de gemeente Arnhem. Aanvankelijk had de PvdA het voortouw in dit onderhandelingsproces, maar heeft zichzelf buitenspel gezet. De PvdA heeft  geprobeerd de onderhandelingen te versnellen door GroenLinks en D66 uit te nodigen voor een 'heisessie'. Ook de SP was hiervoor in beeld maar is niet van te voren ingelicht over dit voorstel. SP en PvdA werkten op hetzelfde moment aan herstel van het onderlinge vertrouwen. De PvdA heeft dit proces doorkruist met het versnellingsvoorstel.
Daarnaast heeft PvdA-wethouder Kreeft in een gesprek met VVD-leider Van Gastel aangegeven te verwachten dat de SP wel uit de onderhandelingen zou vliegen en dat dan de VVD zou kunnen aanschuiven (bij PvdA, GroenLinks en D66).
SP, VVD, GroenLinks en D66 (de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen) hebben vervolgens besloten met z'n vieren het collegeonderhandelingsproces in te gaan.

26 maart

Vrijdagavond 26 maart is door de beoogde coalitiepartijen GroenLinks, SP, VVD en D66 een nieuwe ronde onderhandelingen gevoerd. Er stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda
Arnhem Centraal en Rijnboog.

Arnhem Centraal

De onderhandelaars hebben afgesproken dat het station zo snel mogelijk moet worden afgebouwd, inclusief de stationshal.

Rijnboog

De haven wordt uit het Rijnboogplan gehaald. Aan dit besluit verbinden zij de volgende criteria: Draagvlak voor de nieuwe invulling van het havengebied;
Snelheid houden in de uitvoering; financiële haalbaarheid voor het hele plan, en samenhang met de rest van het gebied. Er moet een culturele trekker en een kenniscluster komen in het plan.

“Er zijn belangrijke stappen gezet in een goede en constructieve sfeer,” aldus de onderhandelingsleider Gerrie Elfrink.

28 maart

Zondagavond 28 maart zaten de onderhandelaars van GroenLinks, SP, D66 en VVD voor de derde keer bij elkaar. Zij spraken onder andere over duurzaamheid en economie.

Duurzaamheid

 • Er moet in Arnhem een organisatie komen die zich gaat buigen over duurzaamheid, energiebesparingen en alternatieve energiebronnen (zoals wind, zon en aardwarmte).
  In deze organisatie moeten naast de gemeente ook de woningbouwcorporaties, de HAN en de innovatieve bedrijven uit de stad zitting hebben.
  De organisatie krijgt een informatieve- en een ontwikkelfunctie. De gemeente vervult hierbij een aanjagende rol.
 • In het kader van de duurzaamheid is verder gesproken over het bestrijden van de luchtvervuiling in de binnenstad.

Economie

Besluiten op het gebied van economie zijn:

 • Het instellen van een stedelijke economische raad waarin alle bestaande belangenorganisaties en de grote bedrijven in de stad zitting hebben. Het doel van deze raad is om de economische kracht van de stad te versterken, kennis te delen en werkgelegenheid te verhogen.
 • Regelgeving verminderen
 • Betaald parkeren flexibiliseren
 • Grensoverschrijdende samenwerking stimuleren
 • Bestaande bedrijventerreinen revitaliseren.

“We hebben vanavond belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en economie. Een economische raad met een duidelijke opdracht is een voorbeeld van onze nieuwe bestuursstijl: met het gezicht naar de stad”, aldus formateur Gerrie Elfrink.

30 maart

Dinsdag 30 maart stonden bij de collegeonderhandelingen tussen GroenLinks, SP, D66 en VVD  in het teken van de bezuinigingen. Arnhem moet de komende periode fors bezuinigden.

Bezuinigingen

De vier partijen hebben hun voorkeuren ingediend en deze zijn uitgebreid besproken. Er is een aantal zoekrichtingen genoemd die door het ambtelijk apparaat doorgerekend moet worden om ze te beoordelen op hun doelmatigheid.

“Het uitgangspunt is om er met de bezuinigingen uit te komen zodat de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, in de toekomst niet of nauwelijks verhoogd hoeven te worden”, aldus formateur Gerrie Elfrink.

2 april

Op de vijfde onderhandelingsavond hebben de partijen zich uitgebreid laten informeren door de financieel deskundigen van de gemeente Arnhem.
De avond stond verder in het teken van wonen, leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. De onderhandelaars geven aan dat ze in het kader van het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid in de stad de verloedering van buurten willen bestrijden. Dit zal werk creëren voor langdurig werkzoekenden.

Wonen

Op het gebied van wonen zijn de volgende besluiten genomen:

 • Er komen meer koopwoningen in het middensegment (rond de 200.000 euro) verspreid over de stad zodat de doorstroming wordt bevorderd en Arnhemmers op woongebied ‘carrière’ kunnen maken.
 • Het uitgangspunt wordt minder slopen en meer duurzaam renoveren (met het oog op milieu- en de woonlasten) zodat grootschalige sloopprojecten overbodig worden
 • Door een aantrekkelijk woonklimaat te scheppen zullen bedrijven zich sneller vestigen in Arnhem
 • Er komt meer en betere huisvesting voor studenten
 • Bij nieuwbouw zal meer gelet worden op de kwaliteit van de architectuur
 • Historische panden en monumenten in de stad worden gekoesterd
 • Er komen meer atelier- en bedrijfswoningen voor startende kunstenaars en startende ondernemers, hierbij moet ook gekeken worden naar de leegstaande kantoorpanden in de stad.

“Wij willen van Arnhem een aantrekkelijke woon- en werkstad maken met veilige en leefbare wijken,” aldus formateur Gerrie Elfrink.

6 april

Zes wethouders voor de prijs van vijf

Vandaag hebben de onderhandelaars afgesproken dat er de komende coalitieperiode zes wethouders komen die zich allen voor 100% zullen inzetten maar voor 80% betaald gaan worden. Dit betekent dat er sprake is van in totaal 4,8 formatieplaatsen. “De nieuwe bestuursstijl vraagt om een college dat vaak en veelvuldig contact heeft met de stad. Daarom is voor het aantal van zes wethouders gekozen,” aldus formateur Gerrie Elfrink. Daarnaast vinden de onderhandelaars het gepast om in het kader van de komende bezuinigingen de salariskosten van het nieuwe college te laten dalen.
De contouren van de portefeuilleverdeling zijn besproken, vrijdag wordt hierover doorgepraat.

Vandaag is ook gesproken over het onderwijs- en het armoedebeleid. Hiermee zijn de inhoudelijke onderhandelingen grotendeels afgerond.

Onderwijs

 • Op het gebied van onderwijs is een besluit genomen over:
 • Het voorkomen van alle vormen van schooluitval
 • Het halen van een startkwalificatie voor alle jongeren
 • Het belang van de conciërge op scholen. Bij het vervullen van deze functie wordt nadrukkelijk gekeken naar het potentieel van werkzoekenden.
 • Het verbeteren van de huisvesting van de VMBO-school Maarten van Rossem.
 • Het maken van een start met het verbeteren van de huisvesting van de scholen voor speciaal onderwijs.
 • Het instellen van een Arnhem Studenten Kaart in overleg met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de stad.
 • Op het moment dat een schoolgebouw in de stad toe is aan vervanging wordt bekeken of het concept van de brede school op die plek toe te passen is.

Armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid is een besluit genomen over:

 • Uitvoeren van de bestaande Armoede Agenda van de gemeente Arnhem.
 • Inzetten op een effectieve en efficiënte vorm van re-integratie van werkzoekenden.
 • Verkleinen van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening.
 • Voorkomen van wachtlijsten voor de dag- en nachtopvang van daklozen