Arnhem start in 2018 met Diftar

Vanaf 1 januari 2018 krijgt Arnhem een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing, kortom Diftar. Dit besluit nam de gemeenteraad afgelopen maandag. Ook stemde de raad in met voorstellen van GroenLinks over medisch afval, aanbieden van kleinere hoeveelheden afval en aanbieden van GFT-afval voor mensen in hoogbouw. Diftar leidt ertoe dat in plaats van een standaard afvalstoffenheffing, huishoudens gaan betalen per zak restval. Voor een deel blijft er een vast tarief. Het aanbieden van gescheiden afval zoals plastic, papier en glas blijft gratis. GroenLinks-raadslid Mark Coenders: "Wij staan voor het principe 'de vervuiler betaalt'. Met het invoeren van Diftar, zorgen we dat Arnhemmers die afval beter scheiden financieel voordeel hebben. Goed voor de portemonnee van Arnhemmers en goed voor het milieu."

Kaders voor Diftar 
Naast dat Diftar bijdraagt aan het principe 'de vervuiler betaalt' zorgt het ook voor bewustwording. Het loont om bewust om te gaan met afval: plastic te scheiden, papier te scheiden en bewust in te kopen. GroenLinks steunde daarom het voorstel Diftar per 2018 in te voeren.

Maar met dit besluit is de uitvoering van Diftar nog niet rond. Verschillende Arnhemmers uitten zorgen over een aantal punten. Er zijn veel afwegingen die het college en de raad nog moeten maken. Voor de zomer beslist de raad daarom nog over de uitwerking van Diftar. Een voorstel van GroenLinks om voor de uitwerking een paar harde kaders te hanteren, haalde een meerderheid. In dat voorstel, mede ingediend door D66 en CDA, staat dat er oplossingen moeten komen voor het aanbieden van kleinere hoeveelheden afval, voor het aanbieden van GFT-afval voor bewoners van hoogbouw en het goedkoper of gratis aan kunnen bieden van medisch afval. Mark Coenders: "Wij zullen de uitwerking toetsen aan deze kaders. Het zijn belangrijke kaders om er voor te zorgen dat Diftar een succes kan worden." 

Situatie voor minima
Door oplopende kosten binnen het armoedebudget besloot de gemeenteraad eerder de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima deels af te schaffen. GroenLinks diende, samen met PvdA en Arnhem Centraal, een voorstel in om de kwijtschelding terug te brengen op een manier dat het voor minima ook lonend is om afval te scheiden. Dit voorstel haalde geen meerderheid. Onder meer de SP vond het niet nodig extra geld toe te voegen aan het armoedebudget. Mark Coenders: "In de raad worden er vaak, terecht, zorgen geuit over invloed van Haags beleid op de financiële positie van minima. Maar door de kwijtschelding zo af te schaffen gaan minima niet profiteren van Diftar, maar gaan zij er sowieso op achteruit." GroenLinks wil ook voor minima een positieve prikkel om afval te scheiden, bijvoorbeeld door het geven van een tegoed op de GelrePas. Wat een huishouden overhoudt aan tegoed, kan ingezet worden voor de doelen van de GelrePas. Mark Coenders: "Om armoede terug te dringen is het niet genoeg om kritiek te hebben op Haags beleid, maar moeten we als stad ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Zeker als we hier financiële ruimte voor hebben."

Vervolg
GroenLinks steunde het voorstel om Diftar in te voeren. We willen dat het voor iedereen lonend is een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. Voor alle Arnhemmers, ook die met een laag inkomen. Daarom zal GroenLinks zich ook blijven inzetten om de gedeeltelijke afschaffing van de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing, terug te draaien. Voor de zomer komt het college met een voorstel hoe zij uitvoering gaan geven aan de kaders die de gemeenteraad met het besluit van afgelopen maandag meegaf.