Als leden van GroenLinks delen wij heel veel dezelfde idealen. Praktisch gesproken hebben we die samen in ons partijprogramma neergelegd. Veel van die idealen probeert onze fractie in en rond de raadszaal te realiseren. Daarnaast is het natuurlijk zo dat wij zelf vaak overdag privé en/of via ons werk óók bezig zijn diezelfde idealen te realiseren.

Wie zijn dan die 23?

Echter, vaak kennen we elkaar als leden van GroenLinks Arnhem niet op die manier. Als bestuur willen we daarom graag onze leden faciliteren dat wij elkaar wél leren kennen op thema's van ons partijprogramma. 

Door het uitwisselen van kennis (of dat nu theoretisch en/of praktisch is) en samen onze krachten te bundelen kunnen we zo ook privé en/of zakelijk onze idealen realiseren. Dat willen we graag doen via 'De 23', een naam die bedacht is om met een groep van -/+ 23 inwoners samen te praten en denken over deze thema’s.

Overzicht van een aantal thema’s:

Onder Sociaal domein verstaan we:

 • Betaalbaar wonen (Koop, Particuliere huur, Sociale huurwoningen etc.)

 • Economie en werk (bv duurzaam inkoopbeleid; bevordering creatieve sector; Korenmarkt als uitgaansgebied etc.)

 • Participatie en inkomen

 • Armoede en schulden

 • Menselijke zorg voor iedereen

 • Zorg voor jeugd en jongeren

 • Zorg voor ouderen

 • Maatschappelijke opvang

 • Onderwijs voor iedereen

 • Sport en bewegen

Onder Duurzaam domein verstaan we:

 • Energie

 • Duurzaam vervoer

 • Op naar een circulaire economie

 • Duurzame voeding

 • Iedereen doet mee

Onder Groen domein verstaan we:

 • Een groene leefomgeving

 • Biodiversiteit en dierenwelzijn

Onder Open Stad domein verstaan we:

 • Diversiteit

 • Kunst en cultuur

 • Regionale en internationale samenwerking

 • Openbare orde en veiligheid

 • Bestuur en burgerparticipatie

Wat gebeurt er tot nu toe?

De eerste keer hebben we kennis met elkaar gemaakt rondom de thema's

 • Natuur / Groene stad

 • Open, inclusieve samenleving

 • Duurzaamheid

 • Sociale stad

We deelden onze netwerken en/of kennis en bespraken eventuele initiatieven. De tweede keer hebben we dat verdiept. En de derde keer hebben we geprobeerd concreter te worden en écht zaken op te pakken. 

Dat heeft geresulteerd in de volgende initiatieven:

 • Het opzetten van een sociale onderneming, die per wijk energie-transformatie adviezen wil geven én desgewenst met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook die adviezen gaat realiseren/ uitvoeren (zeg maar, de zonnepanelen op het dak zet).

 • Met de gemeente probeert bij haar aanbestedingsbeleid prioriteit te krijgen voor bedrijven, die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben.

 • Het tot stand brengen van een platform waar regionaal (liefst lokaal) voedsel wordt aangeboden en men bestellingen kan doen (wellicht aansluiting bij een provinciaal initiatief)

 • Het organiseren van stadsgesprekken met uiteenlopende thema's, mede als voorbereiding voor ons programma voor de aanstaande gemeente raadsverkiezingen:

  • op 12 september 2019 een stadsgesprek met als thema 'basisinkomen' (onvoorwaardelijk basisinkomen versus baangarantie). Ook aansluitend op een landelijk en internationaal initiatief van Alexander de Roo en zijn stichting.

  • op 7 november 2019 een stadsgesprek met als thema 'stikstof, voedsel en de stedeling'. Losjes aansluitend op het landelijke stikstofdebat en lokaal relevant met inbreng van 5 experts op deelterreinen (vermijding voedselverspilling, natuur-inclusieve landbouw en korte lokale ketens).

  • op 20 januari 2020 een stadsgesprek met als thema 'samen in actie tegen suïcide'. Aansluitend bij een regionaal initiatief (vanuit 113, ProPersona, Rijnstate en GGD Arnhem) om een breed vangnet in de samenleving op te zetten om het aantal zelfmoorden in Arnhem te verlagen.

 • De fractie heeft met enkele leden en niet-leden n.a.v. de grote zorgtekorten in Arnhem een avond georganiseerd rondom de kostenontwikkeling in de zorg en hoe we hier mee om kunnen/moeten gaan.

 • Een Algemene Ledenvergadering ter voorbereiding van alle stadsgesprekken in 2020.

Organisatorisch is 'De 23' een initiatief van het bestuur. Onze fractie kan natuurlijk dankbaar van alle kennis en netwerken van 'De 23' gebruik maken. Dat geldt ook voor onze permanente programma commissie, die op 27 juni 2019 tijdens de ALV is geïnstalleerd. 

Meer weten over de 23? Neem gerust contact op met:

Renée van der Harst
of
Rolf Müller (06 119 12151)