Fractie-update

Tijdens de ALV van 17 juni zijn de aanbevelingen overgenomen door de leden, het bestuur en de fractie. Daarna is de fractie hard gaan werken om de aanbevelingen gestalte te geven in hun handelen.

De fractie is (vaak samen met het bestuur) bezig met:

  • het opzetten van een aantal werkgroepen waar leden actief bezig gaan met een aantal inhoudelijke onderwerpen. Er is altijd een raadslid aanwezig tijdens de bijeenkomsten
  • het opzetten van activiteiten voor jongeren
  • het opzetten van een nieuwsbrief voor leden en niet-leden over het inhoudelijkewerk van de fractie
  • het bezoeken van veel verenigingen, organisaties en bedrijven om te horen wat er leeft in de stad
  • het maandelijks overleg tussen bestuur, fractie en wethouder over de stand van zaken in de verschillende gremia en de wederzijds aanwezige geluiden en gevoelens over elkaars handel en wandel (aanbeveling 7)
  • het organiseren van een weekend op 'de hei'  in september om na te denken over en vorm te geven aan de manier waarop we het komende jaar positie in wil nemen als coalitie ondersteunende fractie in een duaal systeem. Voor het programmeren en begeleiden van deze tweedaagse maken we gebruik van een externe, deskundige procesbegeleider (aanbeveling 6)
  • het creëren van een nieuwe en toegankelijke werkplek en ontvangstruimte/vergaderruimte op het stadhuis

Aanbevelingen uit het rapport:

1. Voor het herstellen van de onderlinge verhoudingen binnen GroenLinks Arnhem is het nodig dat alle betrokkenen ruimhartig erkennen dat ze in het proces van de afgelopen maanden fouten hebben gemaakt. Dat kan door het uitspreken van persoonlijke verklaringen. Het kan ook door het voluit onderschrijven van de conclusies van dit rapport en uitvoeren van de aanbevelingen.

2. Ongebruikelijke passages in het reglement van GroenLinks Arnhem dragen niet bij aan helderheid in verantwoordelijkheid en mandaten. De ALV wordt voorgesteld het reglement te wijzigen conform de voorstellen in bijlage 6.

3. Het gespreksniveau binnen de afdeling heeft een kwaliteitsslag nodig. Kenmerken daarvan: naar elkaar willen en kunnen luisteren, grotere transparantie over de drijfveren onder je gedrag, niet primair reageren vanuit percepties maar eerst doorvragen en dan pas iets vinden, openstaan voor reflectie op houding en  gedrag.Vanzelfsprekend geldt dat voor alle leden. Bestuurders en raadsleden dragen daarin een bijzondere verantwoordelijkheid. Tijdens ALV’s en andere bijeenkomsten zal een voorzitter dit het komende jaar met bijzondere aandacht bewaken en waar nodig aan de orde stellen.

4. Gebrek aan transparantie en communicatie vormen de voornaamste oorzaak van de verstoorde verhoudingen. Van alle betrokkenen vraagt dat grotere aandacht en zorgvuldigheid in het onderlinge verkeer. Dat geldt te meer als in reglementen en afspraken is vastgelegd dat, hoe en wanneer iets gedaan behoort te worden. Het afdelingsbestuur zal een van de leden aanwijzen om dit afdoende te bewaken.

5. Binnen GroenLinks Arnhem is veel potentie aanwezig om een nieuwe start te maken met de afdeling. Het afdelingsbestuur voelt zich verantwoordelijk er voor te zorgen dat dit potentieel wordt uitgenodigd en gestimuleerd om mee te komen en blijven doen. Het afdelingsbestuur trekt voor een periode van zes maanden een (externe) professionele coach aan om zich bij dit proces te laten begeleiden.

6. De fractie gaat twee dagen de hei op om na te denken over en vorm te geven aan de manier waarop zij het komende jaar positie in wil nemen als coalitie ondersteunende fractie in een duaal systeem. Voor het programmeren en begeleiden van deze tweedaagse maakt de fractie gebruik van een externe, deskundige procesbegeleider.

7. Afdelingsvoorzitter, fractievoorzitter en wethouder hebben maandelijks overleg over de stand van zaken in de verschillende gremia (Fractie, Bestuur, College, ALV). en de wederzijds aanwezige geluiden en gevoelens over elkaars handel en wandel. De afdelingsvoorzitter is samenroeper.

8. Gezien het haastige en op sommige momenten weinig zorgvuldig uitgevoerde onderhandelingsproces en de daarin zichtbaar geworden cultuurverschillen is er alle reden het college van B&W te vragen om, naast het ontwikkelen van inhoud, ook fors te investeren in houding, gedrag, samenwerking, omgaan met de raad en omgaan met de ambtenaren. De wethouder van GroenLinks wordt gevraagd binnen het college initiatief te nemen substantieel aandacht te besteden aan bewustwording over het hoe en wat van “Collegiaal Besturen”.

9. Hoewel de afdelingsvoorzitter en het bestuur het reglement hebben overtreden door te verzuimen een klankbordgroep te vormen, staat daar (o.a. veel inzet om de boel bij elkaar te houden) zoveel tegenover dat het niet zinvol is om er nu nog verdere gevolgen aan te verbinden.