Nieuws over Mark Coenders

Arnhems debat over coronacrisis

Woensdag 15 april 2020 kwam de Arnhemse gemeenteraad fysiek bij elkaar voor een debat over de coronacrisis. Namens GroenLinks was fractievoorzitter Mark Coenders bij het debat. Hij stelde vragen over de maatregelen voor cultuurmakers, over beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel, zorgen over huiselijk geweld en meer. Daarnaast blikte hij ook vooruit naar de periode na de crisis. Mark Coenders: “Na de medische coronacrisis, is de crisis nog lang niet voorbij. Niet voor de mensen die naasten verloren aan deze ziekte, of zelf aan deze ziekte leden of lijden. En niet voor mensen die op een andere manier de gevolgen van deze crisis ervaren. We kunnen het ons niet veroorloven te wachten met nadenken over hoe die wereld eruit zal zien. De coronacrisis leert ons belangrijke lessen die we mee moeten nemen. Zoals het ongelofelijk belang van de publieke sector en de publieke werkers. Jarenlang ondergewaardeerd en onderbetaald zien we nu eindelijk collectief het belang van de zorgmedewerkers, leraren en zoveel meer.”

Lees verder

Bomenplan unaniem aangenomen

De Arnhemse gemeenteraad stemde afgelopen 19 februari unaniem in met het Bomenplan. Met dit door GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp voorgestelde plan worden bomen beter beschermd en komen er meer bomen. En gaan we zorgvuldiger om met bestaande bomen, mogen inwoners meedenken over de toekomst van onze bomen via een Boom Kwaliteitsteam en gaat bijvoorbeeld de diversiteit van bomen toenemen door het toevoegen van meer verschillende soorten bomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De groene wind blijft doorgaan voor een bomenrijker Arnhem. Met dit bomenplan beschermen we bomen beter en komen er meer bomen. Voor onze groene stad!"

Lees verder

GroenLinks wil meer werkruimte creatieve sector

Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij cultuur gaat het vaak over de grote gebouwen en grote gezelschappen, maar er is veel meer. Er zijn in Arnhem vele makers in de creatieve en culturele sector. Vorig jaar deed Bureau BUITEN onderzoek naar hun huisvesting. Zij constateerden onder andere dat er op dit moment een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch is tussen vraag naar en aanbod van huisvesting voor de creatieve en culturele sector in Arnhem, en dat deze mismatch in de toekomst groter wordt. En dat in de culturele en creatieve sector 37% van de mensen een verhuiswens heeft, waarbij ruimtegebrek of ruimteoverschot de meest genoemde verhuisreden is. GroenLinks wil daarom dat de gemeente inzet op meer en betere werkruimte voor de creatieve en culturele sector in Arnhem. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “Talentvolle creatieve Arnhemmers leveren een grote bijdrage aan de stad. Voor hen moet er ruimte zijn, die is er nu onvoldoende. Daarom vragen we aan het college met een plan te komen voor huisvesting van de creatieve en culturele sector.”

Lees verder

Afval scheiden gaat lonen: DIFTAR per 1 juli 2020

Afval scheiden gaat lonen in Arnhem, voor iedereen. Per 1 juli 2020 wordt DIFTAR (gedifferentieerd tarief) ingevoerd voor afvalstoffenheffing. Dit betekent dat je vanaf dat moment een laag vast tarief betaald, en verder per zak restafval gaat betalen. Wie goed afval scheidt en weinig restafval over houdt, is goedkoper uit. En het is ook nog eens goed voor het milieu. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Jarenlang spreken we al over de invoering van DIFTAR. Keer op keer steunde de meerderheid van de gemeenteraad de invoering. Na jarenlang soebatten is er nu eindelijk het besluit mét een concrete invoeringsdatum. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!"

Lees verder

GroenLinks wil geen onduurzame biomassacentrales

Eerder diende GroenLinks, met andere partijen, een voorstel in om geen biomassa toe te staan, tenzij dit geen nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. De afgelopen maanden is er vaker gesproken over de biomassacentrale op IPKW. Fractievoorzitter Mark Coenders: “We moeten flinke stappen zetten om de klimaatverandering tegen te gaan. Voor GroenLinks en is houtgestookte biomassa daarbij geen duurzame oplossing. We hebben zoveel betere alternatieven voor onze energievoorziening. Ook kan snoeihout beter als grondstof worden gebruikt, bijvoorbeeld voor compost, dan als brandstof.” Een motie om het college van burgemeester en wethouders op te roepen hierover in gesprek te gaan met de provincie, haalde een ruime meerderheid.

Lees verder

Investeren in de stad: begroting 2020

Verandering gaat door in Arnhem. De afgelopen weken heeft de gemeenteraad het uitgebreid gehad over hoe we het geld in Arnhem gaan verdelen. Dit leggen we vast in de zogenaamde MJPB, de meerjarenprogrammabegroting. De MJPB is dus erg belangrijk voor de richting van het beleid van de gemeente. We hebben het groenste en sociaalste coalitieakkoord ooit. We zetten ook grote stappen met deze begroting, en we maakten aanvullende coalitieafspraken. Alle voorstellen (moties en amendementen) die GroenLinks (mede) indiende hebben een meerderheid gehaald! Fractievoorzitter Mark Coenders voerde woensdag 13 november namens GroenLinks het woord tijdens de algemene beschouwingen.

Lees hier de spreektekst van Mark