Geen stad zonder kunst: cultuur tijdens de coronacrisis

Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij cultuur gaat het vaak over de grote gebouwen en grote gezelschappen, maar er is veel meer. Er zijn in Arnhem vele makers in de creatieve en culturele sector. Deze groep heeft het zwaar tijdens de coronacrisis. Onlangs presenteerde het college van burgemeester en wethouders een Herstelagenda voor de aanpak van de coronacrisis in Arnhem. Fractievoorzitter Mark Coenders: “In de Herstelagenda staan veel goede plannen. Wij missen daarin echter de cultuurmakers, die Arnhem Arnhem maken. Daarom dienden GroenLinks, D66 en PvdA een motie in om een aanvulling te maken op de Herstelagenda. Daarin moet staan hoe we als gemeente cultuurmakers door deze tijd heen kunnen helpen, op de korte en langere termijn.” De motie haalde een meerderheid in de laatste raadsvergadering voor de zomer van 2020. Een andere motie van GroenLinks – voor een plan voor meer creatieve werkruimtes voor cultuurmakers – haalde ook een meerderheid.

De coronacrisis heeft de culturele keten hard geraakt waardoor landelijk de sector tot 1 juni 2020 inkomsten van 1 miljard euro mistte. De manier waarop het zelfstandig ondernemerschap in de cultuursector wordt ingevuld sluit niet altijd goed aan bij de bedrijfseconomische logica achter de maatregelen van het Rijk rond de coronacrisis. Het gevolg is dat niet iedereen in de sector er even goed mee geholpen is. De financiële reserves in de sector zijn klein waardoor faillissementen dreigen voor een aanzienlijk deel van de sector. In verschillende gemeenten zijn creatieve oplossingen bedacht om de cultuursector te ondersteunen. In Arnhem heeft het college de ambitie uitgesproken om de kracht van de creatieve en culturele sector veel meer in te zetten voor maatschappelijke opgaven in de stad bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Mark Coenders: “De inzet van het college is erop gericht is om de culturele keten in Arnhem rond de functies educatie, productie en presentatie zo goed mogelijk in stand te houden. Dit verdient echter wel meer aandacht en zorg. Daarom moet in de Herstelagenda ruimte gemaakt worden voor de positie van (kleine) cultuurmakers.” Raadslid Tülay Gemici: "In de zomer is er in Arnhem een ‘Zomer in Arnhem’-programma op het gebied van cultuur, vermaak en toerisme tijdens de zomermaanden. Wij vragen het college hierbij Arnhemse cultuurmakers te betrekken."

Voorstel creatieve werkruimten

Vorig jaar deed Bureau BUITEN onderzoek naar de huisvesting van cultuurmakers. Zij constateerden onder andere dat er op dit moment een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch is tussen vraag naar en aanbod van huisvesting voor de creatieve en culturele sector in Arnhem, en dat deze mismatch in de toekomst groter wordt. En dat in de culturele en creatieve sector 37% van de mensen een verhuiswens heeft, waarbij ruimtegebrek of ruimteoverschot de meest genoemde verhuisreden is. Mark Coenders: “GroenLinks wil dat de gemeente inzet op meer en betere werkruimte voor de creatieve en culturele sector in Arnhem. Talentvolle creatieve Arnhemmers leveren een grote bijdrage aan de stad. Voor hen moet er ruimte zijn, die is er nu onvoldoende. Daarom vragen we om een plan voor huisvesting van de creatieve en culturele sector met daarin een actieve rol van de gemeente.” Het plan moet opgesteld worden op basis van de aanbevelingen van het rapport van Bureau BUITEN en in overleg met de creatieve en culturele sector. De gemeenteraad stemde in met deze motie, die mede werd ingediend door Arnhem Centraal.