Tegenbegroting GroenLinks: tegengaan armoede en sneller aan de slag met verduurzamen

Het is goed dat er onder de streep weer geld overblijft in de Arnhemse begroting. Dat geld hebben we echter heel hard nodig als Arnhemse samenleving. Cathelijne Bouwkamp, fractievoorzitter GroenLinks Arnhem: "De basis is niet op orde. Te veel kinderen groeien op in armoede. Te weinig wordt gedaan aan het verduurzamen van onze stad. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Wij laten met deze tegenbegroting zien dat het mogelijk is." Arnhem kan vanaf 2018 een ambitieus duurzaamheidsbeleid voeren, de groeiende ongelijkheid verminderen en ervoor zorgen dat alle Arnhemse kinderen gelijke kansen hebben en dat iedereen meedoet in de samenleving. Dat kan niet alleen, dat móet ook.

Het is hoog tijd dat we armoede bestrijden 

Armoede in Arnhem moet worden aangepakt. Nu ook nog eens de BTW dreigt te worden verhoogd van 6% naar 9% betekent dit dat mensen die het al zwaar hebben het alleen nog maar moeilijker zullen krijgen. Te veel kinderen groeien op dit moment in Arnhem op in armoede. Het tegengaan van armoede moet topprioriteit hebben. 

Het college stelt voor om € 300.000 te bezuinigen op het armoedebudget op basis van landelijke SCP-cijfers. GroenLinks vindt dat er nu echt niet kan worden bezuinigd op armoedebestrijding. GroenLinks wil dan ook niet dat het college deze bezuiniging doorzet. Er moet juist  meer geld beschikbaar komen voor de bestrijding van armoede. Armoede zorgt bij gezinnen met kinderen, mensen met een beperking en nieuwkomers vaak voor zeer schrijnende situaties.

Het is hoog tijd voor een ambitieus klimaatbeleid 

Arnhem wil in 2050 energieneutraal zijn. De rekenkameroordeelt dat de gemeente Arnhem achterligt als het gaat om het halen van de eigen duurzaamheidsdoelstellingen en zij concludeert dat versnelling onontbeerlijk is. De rekenkamer geeft daarbij aan dat daarvoor meer geld nodig is. Het college heeft nu geen grip op hoe we in Arnhem de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken. En als we zo doorgaan, dan halen we het niet, zoveel is wel duidelijk. Hoog tijd voor actie dus. GroenLinks wil dat er jaarlijks geld wordt gereserveerd om Arnhem verder te verduurzamen zodat wij verantwoordelijkheid kunnen nemen en ook in Arnhem de klimaatverandering tegengaan. 

Naast het reserveren van een bestemmingsreserve stelt GroenLinks een tweetal praktische maatregelen voor, namelijk meer geld voor het verstrekken van leningen aan particulieren die hun huis willen verduurzamen en meer geld zodat het gemeentelijk vastgoed sneller kan worden verduurzaamd. Ook wil GroenLinks dat er jaarlijks meer geld komt om te kunnen investeren in groen. Mensen wonen graag in een groene omgeving. Arnhemmers zijn met recht trots op hun groene stad. GroenLinks wil dat dit zo blijft. De komende jaren willen wij doorgaan met het vergroenen van de stad en kunneninvesteren in bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. 

Investeren in een passende evacuatieherdenking

De evacuatie in 1944 is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van onze stad, maar krijgt nu niet de aandacht die het verdient. Het is hoog tijd om, bijna 75 jaar na dato, de zo ingrijpende historische gebeurtenis op gepaste wijze te gaan herdenken. GroenLinks stelt voor om hiervoor geld te reserveren, onderzoek te doen naar de geschiktheid van de huidige en/of andere locaties voor zowel het monument als de herdenkingsbijeenkomst en een plan te maken voor betere communicatie met als doel het vergroten van de bekendheid van de evacuatie in 1944 en de jaarlijkse herdenking daarvan. 

Bezuinigingen op raadbudget terugdraaien

De afgelopen maanden is veel gesproken over de Arnhemsebestuurscultuur. En na de publicatie van het NSOB-rapport werd duidelijk dat er voor de Arnhemse politici werk aan de winkel is. Het college stelt voor te bezuinigen op het raadsbudget. GroenLinks vindt dit geen verstandige keuze. We draaien dit terug. Zeker nu juist is geconcludeerd dat zowel de checks and balances moeten verbeteren als dat de gemeenteraad beter zijn rol moet nemen. Het wordt hoog tijd dat de stad weer op een goede manier wordt bestuurd. Voor GroenLinks betekent dit ook dat een bestuur luistert naar de stad en debatteert in de raad. Dit kan en moet anders. Om nu te willen bezuinigen op het raadsbudget, zoals het college wil, is uiterst onverstandig.